Премини към основното съдържание

Централна изпитвателна лаборатория за тилови имущества

Централната изпитвателна лаборатория за тилови имущества (ЦИЛ за ТИ) е създадена през 1994 г.

През 2012 г. лабораторията получи акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025:2006. „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” със Заповед №585/14.05.2012 г. и сертификат рег. № 33 ЛИ/14.05.2012 г., валиден до 31.05.2016 г.

След преминал успешно планов надзор ЦИЛ за ТИ се преакредитира и разшири обхвата на акредитация със ЗАПОВЕД №А 456/13.12.2018 г. и СЕРТИФИКАТ рег. № 33 ЛИ/13.12.2018 г., валиден до 31.05.2020 г.

Днес лабораторията е отдел ЦИЛ за ТИ в състава на дирекция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества” към Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, за изпълнение на задачи в обхвата на изпитванията, за които е акредитирана /нотифицирана, както и на задачи, свързани с научни изследвания.

Изпитванията се извършват в две основни направления:

  • Изпитване на продукти на външни клиенти за технологични нужди или за доставка на вещево имущество по договори;
  • Извършване на изпитвания на готови изделия и материали за оценка на качеството при доставка на вещево имущество.

ЦИЛ за ТИ е с основен обхват на дейност: изпитване на тилови имущества и материали:

       ТЕКСТИЛ:

  • конци и прежди;
  • тъкани, нетъкан текстил и трикотаж;
  • готови изделия – плетени и шевни, изделия пасмантерийни.

       КОЖИ:

  • кожи обработени меки;
  • кожи обработени твърди;
  • обувки – готови и съставни елементи;
  • облекло кожено, ръкавици кожени.