Конкурси за академични длъжности

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, София, обявява конкурс за академична длъжност професор за цивилен служител в област на висше образование Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Информационни технологии и киберсигурност“ – едно място, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (брой 24/23.03.2021г.).