Конкурси за академични длъжности

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ – София, обявява вакантна длъжност "асистент" за цивилен служител в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление: 5.1. Машинно инженерство – едно място, със срок на подаване на документите 10.03.2023г.

11.10.2022 г.

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ – София, обявява конкурс за академична длъжност професор за военнослужещ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Информационни технологии и киберсигурност“ – едно място, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (Брой 81, 11.10.2022 г.).

01.07.2022 г.

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров" обявява конкурс за академична длъжност главен асистент за цивилен служител в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Информационни технологии и киберсигурност“ – едно място, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” обявява конкурс за академична длъжност доцент за военнослужещ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2.

03.06.2019 г.

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” обявява конкурс за академична длъжност главен асистент за цивилен служител в област на висшето образование Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация по научна специалност „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати“ – едно място, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.