Конкурси за академични длъжности

Обявяване на вакантна академична длъжност „асистент”

З А П О В Е Д

 

НА ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

„ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

 

04.08.2020 г.                                      № 253                                         гр. София

 

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на вакантна, щатно осигурена академична длъжност „асистент” за цивилен служител в Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.

 

Конкурс за академична длъжност главен асистент

03.06.2019 г.

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” обявява конкурс за академична длъжност главен асистент за цивилен служител в област на висшето образование Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация по научна специалност „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати“ – едно място, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.