Премини към основното съдържание

Централна изпитвателна лаборатория за тилови имущества

ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ТИЛОВИ ИМУЩЕСТВА (ЦИЛ за ТИ) е създадена през 1994 г.

През 2012 г. лабораторията получи акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025:2006. „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” със Заповед №585/14.05.2012 г. и сертификат рег. № 33 ЛИ/14.05.2012 г., валиден до 31.05.2016 г.

След преминал успешно планов надзор ЦИЛ за ТИ се преакредитира и разшири обхвата на акредитация със ЗАПОВЕД №А 186/28.04.2023 г. и СЕРТИФИКАТ рег. № 33 ЛИ/28.04.2023 г., валиден до 26.05.2024 г.

Днес лабораторията е отдел ЦИЛ за ТИ в състава на дирекция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества” към Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, за изпълнение на задачи в обхвата на изпитванията, за които е акредитирана /нотифицирана, както и на задачи, свързани с научни изследвания.

Изпитванията се извършват в две основни направления:

  • Изпитване на продукти на външни клиенти за технологични нужди или за доставка на вещево имущество по договори;
  • Извършване на изпитвания на готови изделия и материали за оценка на качеството при доставка на вещево имущество.

       ТЕКСТИЛ:

  • конци и прежди;
  • тъкани, нетъкан текстил и трикотаж;
  • готови изделия – плетени и шевни, изделия пасмантерийни.

       КОЖИ:

  • кожи обработени меки;
  • кожи обработени твърди;
  • обувки – готови и съставни елементи;
  • облекло кожено, ръкавици кожени.

       ЦИПОВЕ

Взаимоотношенията с възложители/клиенти се осъществява чрез договаряне и подаване от заявителя на ЗАЯВКА за изпитване. В заявката точно се описват продукта, изискванията по отношение на условия, методи и срокове за изпитване. От заявеното и по утвърден ЦЕНОРАЗПИС (в сила от 01.04.2023 г.) се остойностява дейността, за което заявителят се уведомява.

При възникване на нови обстоятелства по време на изпитванията, ръководителят на лабораторията своевременно информира клиента. Лабораторията има право да отказва изпитвания, които биха компрометирали дейността й.

Всеки потенциален или реален клиент може да посети лабораторията, да се запознае с методите, техническите средства и условията за изпитване. Клиентите могат да получат информация, устно или писмено, от ръководителя на ЦИЛ за ТИ или от упълномощен представител за предлаганите услуги.

Резултатите от изпитванията, условията и методите, по които са проведени се отразяват в ПРОТОКОЛ.

Персоналът на лабораторията е високо квалифициран, с голям професионален опит. Разполага с четирима инженер-химици и един технолог. Квалификацията се поддържа непрекъснато чрез участие в квалификационни курсове и самостоятелни разработки.

КОНТАКТИ:

Централна изпитвателна лаборатория за тилови имущества

д-р инж. Краса Костова - Ръководител на лабораторията

офис тел.:          (+3592) 92 21 841;  (+3592) 92 22463

мобилен тел.:    (+359) 882 110 034

e-mail:                ciltiatabv.bg (cilti[at]abv[dot]bg)


Във връзка с въведеният пропускателен режим в сградата на Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" е необходимо клиентите да уведомят за посещението си, най-малко един ден предварително!