Премини към основното съдържание

Институт по отбрана

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е утвърдена в България и международно призната научна организация, доказала уникалната си експертиза в областта на сигурността и отбраната. 

Институтът по отбрана е създаден на 04.06.2009 г. с Постановление № 140 на Министерски съвет като юридическо лице към министъра на отбраната и е наследник на богатите традиции на редица бивши военно-научни, научно-технически институти и експертни структури към Министерството на отбраната. На 21.01.2014 г., с Постановление № 5 на министерски съвет, Институтът по отбрана е именуван „Професор Цветан Лазаров”. 

По своята същност е уникален организационен комплекс с доказана научна и експертна част. В него работят учени, изследователи, инженери и експерти с огромен научен капацитет и опит. Значителна част от служителите в научните звена са академичен състав, хабилитирани с научни степени и звания.  

Научна дейност
В  Института се извършват научни и научно-приложни изследвания. Осъществява се и опитно-конструкторската работа в десет различни направления, покриваща почти всички области на сигурността и отбраната и българската отбранителна индустрия. Той е активен участник в Европейското и Евро-атлантическото изследователско пространство. Успешно извършва научни изследвания, поддръжка и съпровождане на научни проекти и експерименти в рамките на ЕС и НАТО. Поддържа сътрудничество с над 100 научни организации и бизнес-структури в страната и чужбина.

Обучение
Обучението за придобиване на образователна и научна степен "доктор"  и научна степен „доктор на науките” по акредитирани докторски програми е другото главно направление в дейността на Института. Понастоящем са акредитирани девет научни докторски програми: „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”, „Радиолокация и радионавигация”, „Радиопредавателна и радиоприемна техника”, „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, „Оптични лазерни уреди и методи”, „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати”, „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура”, „Химични технологии”, свързани със сигурността и отбраната” и „Информационни технологии и киберсигурност”. През 2009 г. към Института по отбрана е създадена CISCO - Академия за обучение на военнослужещи и граждански лица от системата на Министерството на отбраната във върхови информационни технологии.

Експертна дейност
Експертният потенциал на Института по отбрана се използва активно за сертификация на системи за управление на качеството, на продукти, свързани с отбраната и на средства за физическа сигурност на информацията, за осигуряване и управление на качеството на доставените продукти, за регистрация и сертификация на летателната годност на военните въздухоплавателни средства за Министерство на отбраната.
Освен това разполага с акредитирани лаборатории от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” за провеждане на изпитвания и изследвания на характеристиките на продукти за устойчивост при въздействие на външни фактори (температура, влага, атмосферни влияния и др.), за изпитания на тилово имущество и материали и за извършване на калибриране и проверка на средства за измерване.