Премини към основното съдържание

Мисия и функции

Мисия

Мисията на Института по отбрана е да бъде научнoизследователска организация, обединяваща научен и експертен потенциал в областта на военната техника за извършване на обучение, научни и приложни изследвания и развойна дейност в интерес на националната сигурност и отбрана, в подкрепа на процеса на трансформация на Въоръжените сили. Да поддържа способности и капацитет, осигуряващи всеобхватна и задълбочена военна научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска експертиза, гарантираща развитието на въоръжените сили, военнопромишления комплекс и отбраната на страната. Да се стреми към постигане на върхови постижения в областта на науката и технологиите за сигурност и отбрана в национален и международен мащаб и да се доближава до световните стандарти.

Функции

 • осъществяване на научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска дейност в областта на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества;
 • подпомагане анализа на състоянието на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества и изготвяне на перспективни прогнози за развитието им;
 • подпомагане на интегрираните проектни екипи с участие в подготовката, научното съпровождане и цялостното изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната;
 • осигуряване с научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и изграждане на интегрирани комуникационно-информационни системи за управление на страната и въоръжените сили;
 • подпомагане и осигуряване с научно-техническа експертиза дейността на Съвета по въоръженията и на Съвета по отбранителни способности;
 • изготвяне на тактико-техническите задания, техническите спецификации и експертизи, програмите и методиките за изпитвания, както и на стандартизационни и други документи, свързани с аквизицията на отбранителни продукти;
 • извършване на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества, изготвяне на протоколи за техните резултати, експертни оценки, анализи и предложения;
 • осъществяване на методическо ръководство на дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон;
 • контрол на качеството и сертифициране на военна и специална продукция, имущества и други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със стандартите и съюзните публикации на НАТО и Европейския съюз;
 • разработване, проверка, съхраняване и актуализиране на военнотехнически стандарти и документация за въоръжения, военна техника и имущества;
 • метрологичен контрол, калибриране и проверка на средства за измерване;
 • сътрудничество в областта на научно-приложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение, техника и имущества в рамките на НАТО (NSPA, NCIA, CMRE, ACT и др.), Европейския съюз (Европейска агенция за отбрана, EDA и др.) и на двустранна основа;
 • координиране и планиране чрез национални представители на научноизследователска дейност в международни организации в областта на науката и технологиите за сигурност и отбрана;
 • участие в международни проекти и научноизследователски групи в областта на сигурността и отбраната;
 • изпълнение на дейности по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;
 • изпълнение на дейности по регистрацията и водене на Регистъра на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;
 • извършване на военно-икономически анализи на въоръженията, техниката и системите на въоръжените сили;
 • планиране и организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО и развитието на съответната информационна система;
 • подпомагане на министъра при защитата и използването на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството на отбраната;
 • изпълнение на дейностите по чл. 24, ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели;
 • обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми в областта на техническите науки;
 • развитие на академичен състав, необходим за провеждане на научноизследователска и научно-приложна дейност и обучение на докторанти.