Премини към основното съдържание

     Финансов контрольор

 • извършва предварителен контрол на процедурите за възлагане на обществени поръчки, контролира сключването на договори по Закона за обществените поръчки;
 • извършва предварителен контрол по придобиването на активи, доставка на стоки и услуги;
 • извършва предварителен контрол по поемането на задължения  и извършването на разходи при командировка;
 • извършва предварителен контрол по отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;
 • извършва предварителен контрол при продажба на движимо и недвижимо имущество и услуги на Института;
 • осъществява контрол по изпълнение на бюджета; 
 • осъществява контрол по организацията на своевременното и правилно осъществяване на счетоводното отчитане, съставянето на отчети от касовото изпълнение и на Годишния счетоводен отчет;
 • извършва предварителен контрол при поемане на задължение и извършване на разход при получаване на услуги, като обхваща процесите на документиране на възникналите потребности, разрешаване и одобряване, включително предварителен контрол за законосъобразност на взетото решение, поемане на задължение, документооборот и архивиране, осчетоводяване на операциите;
 • осъществява контрол на системата двоен подпис при процедурите „поемане на задължение” и „извършване на разход”;
 • осъществява контрол по гарантиране на управленските и организационни условия и процеси за документиране на всички операции и действия, свързани с финансова дейност;  
 • извършва предварителен контрол по назначаване на персонала, в т. ч. и на проведените конкурси;
 • изготвя и представя Правила за документооборота на счетоводните документи в Института по отбрана;
 • изготвя и представя Правилник (Правила) за финансово управление и контрол в Института;
 • осъществява контролни функции по разходването и отчетността на финансовите и материалните средства.