Премини към основното съдържание

Централна лаборатория за измервателна техника

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА (ЦЛИТ) е създадена с МЗ № 00110/08.08.1970 г. като самостоятелно поделение и е упълномощена от Националния център по метрология да извършва държавна проверка на средствата за измерване, експлоатирани в Българската армия.

През 1998 г., в изпълнение изискванията на европейското законодателство в областта на метрологията и в момента  ЦЛИТ има акредитация по стандарт  БДС EN ISO/IEC 17025.

Днес ЦЛИТ е в състава на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и притежава СЕРТИФИКАТ за акредитация № 7 ЛК (със Заповед № А 286/14.05.2021 г. от ИА БСА, валиден до 14.05.2025 г.) да извършва калибриране на средства за измерване в направления:

  • измерване на електрически величини;
  • измерване на радиотехнически величини;
  • измерване на линейни размери;
  • измерване на положително и отрицателно налягане.

С тази заповед се определя точния ОБХВАТ, в който ЦЛИТ има право да извършва калибриране на средства за измерване в посочените направления.

В зависимост от услуга, която желае клиента се попълва и подава: ЗАЯВКА ЗА КАЛИБРИРАНЕ и/или ЗАЯВКА ЗА ПРОВЕРКА, в които се уточняват изискванията на клиента/възложителя, методите, сроковете за калибриране/проверка.

Цената на извършената услуга се определя от  утвърден от директора на Института ЦЕНОРАЗПИС (в сила от 01.04. 2023 г.) и се заплаща по банков път.

След извършване на услугата се издава СЕРТИФИКАТ ЗА КАЛИБРИРАНЕ и/или СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОВЕРКА.

Издадените свидетелства за проверка важат само във ведомството (фирмата) на клиента, заявило проверката, извън чл.5 от Закона за измерванията!

Свидетелствата за проверка не важат пред структурите и органите на  ИА БСА!

Уважаеми клиенти, с цел повишаване на качеството на предлаганите от нас услуги, бихте могли да изразите Вашето мнение, като попълните АНКЕТНА КАРТА и я изпратите на посочения адрес или e-mail.

КОНТАКТИ:

Централна лаборатория за измервателна техника 

инж. д-р Невена Радоева - Ръководител на лабораторията

офис тел.:         (+3592) 92  21 843;  (+3592) 92 21 393

мобилен тел.:   (+359) 882 110 019

e-mail:               clit_moatabv.bg (clit_mo[at]abv[dot]bg)

 


Във връзка с въведеният пропускателен режим в сградата на Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" е необходимо клиентите да уведомят за посещението си, най-малко един ден предварително!