Текущи новини

2020-07-30 Полк. доц. д-р Николай Стоянов - първенец на випуск „Добруджански – 2020“ – I-ва смяна

На 29 юли 2020 г. се проведе тържественото връчване на дипломите на офицерите от випуск „Добруджански – 2020“ – I-ва смяна на ВА „Г. С. Раковски“, завършили специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“.

Първенец на випуска е полк. доц. д-р Николай Стоянов – зам.-директор на Института по отбрана, с успех – отличен 6.00.
Желаем му здраве, лично щастие и професионални успехи!

ЧЕСТИТО!

2020-07-20 НАМЕРЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕНТЪРА ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА

На 16 юли 2020 г. директорът на Института по отбрана - полк. д-р Димитър Кирков проведе работна среща с инж. Благовеста Шинева - управител на Центъра за изпитване и европейска сертификация - Стара Загора (ЦИЕС - Стара Загора) и инж. Чавдара Атанасова - ръководител на органа за контрол от вид А към ЦИЕС ЕООД. На срещата присъства и полк. Николай Златанов - директор на дирекция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжения, техника и имущества“.

По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между Института по отбрана и ЦИЕС - Стара Загора, които да се изразяват в обмяна на технически експерти, осъществяване на развойна дейност, ползване на лабораториите на Института като подизпълнител и др. И двете страни приветстваха идеята в близко бъдеще да бъде подписан Меморандум за сътрудничество.

2020-07-08 ПОРЕДЕН УСПЕХ ЗА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

Институтът по отбрана с поредно доказателство за качество и професионализъм!
На 25.06.2020 г. Централната изпитвателна лаборатория за  тилови имущества в Института по отбрана, след като премина успешно планов надзор по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране" от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” се преакредитира  и разшири обхвата на акредитация с десет показателя - ЗАПОВЕД №А 371/25.06.2020 г. и СЕРТИФИКАТ рег. № 33 ЛИ/25.06.2020 г., валиден до 26.05.2024 г. 
През март т. г. Лабораторията успешно защити името на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” при провеждането на изпитанията на платовете за медицинския персонал в борбата с COVID-19 при екстремални условия.
Директорът на Института по отбрана – полк. д-р Димитър Кирков изказва благодарност на експертния състав на Лабораторията за проявения професионализъм и отговорност при изпълнение на служебните задължения!

2020-07-02 ПОКАНА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В СПИСАНИЕ „ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“

Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ отправя покана за участие с научноизследователски материали, доклади, анализи и др. в списание „Технологии за отбрана и сигурност“. Темата на броя е: „Big Data Challenges – Situation Awareness and Decision Support“. 
В този брой на списанието, ние възнамеряваме да продължим работата по обсъждането и проучването на въпроса как Big Data Challenges – Situation Awareness and Decision Support могат да подпомогнат военните експерти при изясняване на ситуацията и вземането на по-добри решения.
Заинтересованите автори са поканени да предоставят оригинални коментари (без ограничение) по една или повече от следните теми: Artificial Intelligence; Challenges in Big Data exploration/exploitation; Cyber defence and security; Decision support; Human cognition and perception; Human Factors; Information warfare; Medicine/Genomics; Modelling and simulation; Sensors and electronic technology; Situation Awareness; Visual Analytics; Visualization.
Редактори на броя:
    • д-р Маргарет Варга, Университет Оксфорд (Великобритания)
    • г-н Валери Лавини, от Научноизследователска и развойна дейност в отбраната (Канада/правителството на Канада).
Такси за публикуване: Публикуването на приетите документи на списанието JDST е безплатно.
За повече информация: https://www.jdst.eu/call-papers/big-data-challenges-situation-awareness-and-decision-support

2020-07-01 ПРИНОС НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА В ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ НА НАТО

Организацията за наука и технологии на НАТО (NATO STO) публикува на интернет страницата си Техническия доклад на Целева изследователска група (RTG) от панела „Човешки фактори и медицина“ (HFM), озаглавен „Интегриран подход към киберсигурността с фокус върху човешкия фактор“ (NATO STO HFM-259).
Групата е създадена през 2015 г. от 7 държави от НАТО и Инициативата “Партньорство за мир” (България, Канада, Германия, Нидерландия, Швеция, Украйна и САЩ), които допринесоха за изследването.
България беше водещата нация, а ръководител на групата беше проф. д.н. Янцислав Янакиев от Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров ”, който е и национален представител в панела „Човешки фактори и медицина“.
Основната цел на групата беше да насърчава съвместните изследователски дейности в рамките на НАТО по сложния феномен на киберсигурността като социално-техническа система. Идеята беше да се приложи обща изследователска перспектива за изучаване на киберсигурността, която се фокусира върху взаимовръзката между разработките на технологии и софтуер, концепции, стратегии и доктрини, подобряване на организационните процеси и човешката ефективност.
Екипът на NATO STO HFM-259 разработи и тества модел за изследване на процеса на интегриране на човека в системата на  киберсигурността, базата от знания и използва усъвършенстван софтуер за анализ на ролята на човешкия фактор в киберсигурността. Част от продуктите на работата на групата (база данни и софтуер) са достъпни за използване от NATO STO и заинтересованите национални институции на страните, допринесли за изследването. 
Докладът е публично достъпен тук.