Изпитвателна лаборатория на Министерството на отбраната

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА (ИЛ на МО) е създадена през 1970 г. Днес лабораторията е отдел ИЛ на МО в състава на дирекция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества” към Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.

От 2012 г. лабораторията е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025  „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” (ИА БСА). Със Заповед № А 201/31.03.2021г. и Сертификат рег № 60 ЛИ/31.03.2021 г.

Предмет на дейност на лабораторията е провеждане на изпитвания и изследвания на характеристиките на продукти за устойчивост при въздействия на външни фактори:

  • климатични въздействия на: температура, температурен шок, влага и солена мъгла;
  • атмосферни влияния: слънчево облъчване, понижено налягане;
  • механични въздействия на: удар, вибрации, прах, опън и натиск;
  • балистична защита от леки стрелкови и хладни оръжия.

Взаимоотношенията с възложители/клиенти се осъществяват от ръководителя на лабораторията или от упълномощен от него представител. Всяка услуга се изпълнява срещу подадена от възложителя заявки: заявка (1) "Предупредително и сигнално оръжие", заявка (2) "Климатико-механични и балистични изпитвания".  В заявката точно се описват продукта, изискванията по отношение на условия, методи и срокове за изпитване. Заявената дейност се остойностява по утвърден за лабораторията ЦЕНОРАЗПИС, за което заявителят се уведомява.

Продуктите за изпитване се предоставят в лабораторията срещу приемо-предавателен протокол, съпроводени с техническа документация, която да осигури оценка на условия, възможности за устойчивост и инструкция за безопасност и безаварийно манипулиране.

Всеки потенциален или реален клиент може да посети лабораторията, да се запознае с методите, техническите средства и условията за изпитване. Клиентите могат да получат информация, устно или писмено, от ръководителя на ИЛ на МО или от упълномощен представител за предлаганите услуги.

Резултатите от проведените изпитвания се отразяват в ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ, чиято форма и съдържание отговаря на изискванията на  БДС EN ISO/IEC 17025:2018  

Лабораторията е оборудвана с уникални ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, които напълно покриват изискванията на стандартизираните методи за изпитване в обявения обхват. Същите непрекъснато се поддържат и обновяват за съответствие, както с актуалните български и международни стандарти, така и със специфични военни нормали.

Персоналът на лабораторията е високо квалифициран, с голям професионален опит. Квалификацията се поддържа непрекъснато чрез квалификационни курсове и самостоятелни разработки.

Всички дейности, извършвани от лабораторията, се подчиняват на българското законодателство, на нормативните и устройствени актове и стандарти, приложими за обхвата на дейността на лабораторията.

КОНТАКТИ:

Изпитвателна лаборатория на Министерството на отбраната

инж. Лили Павлова - Ръководител на лабораторията

офис тел.:         (+3592) 92 21 871.

мобилен тел.:   (+359) 886 069 640.

е-mail:                ilnamoatabv.bg 


Във връзка с въведеният пропускателен режим в сградата на Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" е необходимо клиентите да уведомят за посещението си, най-малко един ден предварително!