Изследване на възможностите за прилагане на иновативни методи за контрол при оценка на техническото състояние на гладкостволни тела

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство

3. Докторска програма: Методи за контрол на материали, изделия и апаратура

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Въоръжение и боеприпаси”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

В предлаганата тема се предвижда изследване на възможността за откриване на критични дефекти в гладкостволни тела, които не могат да се диагностират с класическите методи.

Темата е актуална предвид факта, че в мирно време използването на гладкостволни системи е ограничено – предимно се използват вкладни цеви и на практика нямаме информация за съществуващите дефекти, които нямат повърхностен излаз.