Премини към основното съдържание

Обява за академична длъжност "асистент"

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ – София, обявява вакантна длъжност "асистент" за цивилен служител в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление: 5.1. Машинно инженерство – едно място, със срок на подаване на документите 10.03.2023г.

За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Института по отбрана.
Упражняването на длъжността, за която е обявен конкурсът, изисква ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“ (кандидатите, които нямат такова разрешение, следва да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация). Условията на обявата са в Заповед № 85 от 08.02.2023 г. на директора на Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров".
Документи и справки: в София, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел.: 02/92 21821, 02/92 21812, 02/92 21805.