Премини към основното съдържание

Конкурси за академични длъжности

19.03.2024 г.

 Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент за офицер в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Информационни технологии и киберсигурност“ – едно място, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 23 от 19.3.2024 г. (https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=209524)

18.07.2023 г.

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ обявява конкурс за академична длъжност доцент за цивилен служител в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи) – едно място, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (брой 61 от 18.07.2023 г.).

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ – София, обявява вакантна длъжност "асистент" за цивилен служител в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление: 5.1. Машинно инженерство – едно място, със срок на подаване на документите 10.03.2023г.

11.10.2022 г.

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ – София, обявява конкурс за академична длъжност професор за военнослужещ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Информационни технологии и киберсигурност“ – едно място, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (Брой 81, 11.10.2022 г.).

01.07.2022 г.

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров" обявява конкурс за академична длъжност главен асистент за цивилен служител в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Информационни технологии и киберсигурност“ – едно място, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.