Премини към основното съдържание

Конкурс за доцент

18.07.2023 г.

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ обявява конкурс за академична длъжност доцент за цивилен служител в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи) – едно място, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (брой 61 от 18.07.2023 г.).

За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Института по отбрана. Упражняването на длъжността, за която е обявен конкурсът, изисква ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“ (кандидатите, които нямат такова разрешение, следва да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация или да са в процедура на издаване). Условията на конкурса са обявени в Заповед № 288 от 4.07.2023 г. на директора на Института по отбрана.

Документи и справки – в Института по отбрана, София, бул. Професор Цветан Лазаров № 2, тел.: 02/92-21821, 02/92-21812, 02/92-21805.Рецензии и становища на кандидатите