Премини към основното съдържание

Конкурс за академична длъжност главен асистент

01.07.2022 г.

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров" обявява конкурс за академична длъжност главен асистент за цивилен служител в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Информационни технологии и киберсигурност“ – едно място, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Института по отбрана. Упражняването на длъжността, за която е обявен конкурсът, изисква ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“ (кандидатите, които нямат такова разрешение, следва да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация). Условията на конкурса са обявени в Заповед № 274 от 17.06.2022 г. на директора на Института по отбрана.

Документи и справки – София, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, , тел.: 02/9221820, 02/9221821, 02/9221812, 02/9221805. Конкурсът е обявен в Държавен вестник, брой: 50, от дата 1.7.2022 г.