Премини към основното съдържание

     Отдел "Информационни системи и защита на информацията"

 • отговаря за научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска работа в областта на Информационни системи и защита на информацията (ИС и ЗИ) за нуждите на отбраната;
 • отговаря за научно-техническа поддръжка в областта на (ИС и ЗИ) на проектите за модернизация на въоръжените сили;
 • отговаря за научно-техническа поддръжка на развитието на интегрирани кому­никационно-информационни системи за управлението на страната и въоръжените сили;
 • осъществява международно сътрудничество в рамките на НАТО, Европейската отбранителна агенция и програми на Европейския съюз;
 • подпомага програмите за обучение по образователна и научна степен "доктор" по акредитирани научни специалности;
 • изготвя научни анализи и прогнози, свързани с развитието на (ИС и ЗИ) в Българската армия и областта на отбраната;
 • изготвя проекти, технически спецификации, тактико-технически задания, програми и методики за изпитвания и др., свързани с развитието на (ИС и ЗИ) за нуждите на отбраната;
 • осигурява научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и изграждане на интегрирани комуникационно-информационни системи за управлението на страната и въоръжените сили;
 • осъществява сътрудничество в областта на научно-приложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на (ИС и ЗИ) в рамките на НАТО, Европейския съюз и на двустранна основа;
 • изготвя военно-икономически анализи, свързани с (ИС и ЗИ);
 • организира и провежда презентации и демонстрации на фирми, предлагащи ИС и средства и технологии за ЗИ;
 • подпомага дейността на Дирекция „Развитие на системите C4I” в провеждането на обучение по образователна и научна степен "доктор" по акредитирани научни специалности;
 • организира, провежда и участва в научни и приложни конференции, семинари, симпозиуми и курсове, разработване и публикуване на монографии, студии, статии, сборници и други в областта на (ИС и ЗИ).