Премини към основното съдържание

Усъвършенстване процеса на командване и управление чрез приложение на системи за подпомагане вземането на решения

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Информационни технологии и кибер сигурност

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Информационни системи и защита на информацията”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Темата е свързана с областта на комуникационните и информационни технологии и системи за подпомагане вземането на решения, свързани с процеса на командване и управление в Българската армия.

Основната цел на дисертабелното изследване е да се анализират съществуващите системи за подпомагане вземането на решения от областта на изкуствения интелект и на системите за командване и управление (C2) и да се намерят подходящи подходи за тяхното интегриране в единна среда за подпомагане на длъжностните лица от МО и БА при оценка на информация и различни ситуации.

Темата е актуална. Резултатите от разработването й ще дадат възможност да се разшири обхвата от изследвания в областта на интелектните системи и ще се подпомогнат длъжностните лица от ръководния и команден състав от МО и БА в процеса на вземане на решения.