Оценка на щетите при кибер атаки срещу информационни системи и компютърни мрежи за сигурност и отбрана

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика

3. Докторска програма: Информационни технологии и кибер сигурност

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Комуникационни и информационни системи и защита на информацията”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Успехът на дадена военна мисия или бизнес процес е силно зависим от информационните и комуникационните системи и технологии. Тези системи са неразделна част от съвременните елементи, които подкрепят мисията. Също така едно от основните направления е използването на ИСТ в кибер пространството. Зависимостта от изчислителна обработка на информацията за оръжия, разузнавателни данни, комуникационни и логистични системи продължава да се увеличава и по този начин уязвимостта на мисията е в пряка зависимост от различни кибер заплахи.

Атаките срещу информационните и комуникационните системи в кибер пространството имат за цел да нарушават или разрушат използването на тези системи. Резултат от което също така може да бъде и неспособността за изпълнение и/или завършване на мисията. Очаква се да се увеличи честота и сложността на подобни инциденти. Ето защо е необходимо да се обърне внимание на технологията и процедурите за характеризиране на въздействието на кибер атаки върху мисията. Такъв анализ на въздействието трябва задължително да включва широк спектър от кибер дейности, като: откриване на кибер атаки срещу системи поддържащи в мисията, оценка на щетите, въздействията върху командващите елементи, начини за възстановяване от атаки с цел продължаване на мисията, вземане на решения за това как да се отговори на кибер атаки по начин, който максимизира успеха на мисията. Изследването, следва да се фокусира върху идентифицирането на добри практики и научни предизвикателства, пропуски и подходи - настоящи и бъдещи - за оценка на въздействието на кибер атаки върху дадена мисия. Също така е необходимо да се изясни въпроса как тези дейности и свързаните с тях методи, техники и технологии, следва да подкрепят оценката на въздействието върху мисията.