Нанотехнологии внедрени в индивидуалната защитна екипировка на войника

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.10. Химични технологии

3. Докторска програма: Химични технологии свързани със сигурността и отбраната

4. Форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Бойни системи и екипировка”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Актуалността на темата е свързана с внедряването на наноматериали в индивидуалната защитна екипировка на войника. Необходимостта от усъвършенстване на персоналните защитни средства, изисква изследване и внедряване на нанотехнологии при изграждане на редица компоненти от индивидулния защитен пакет на съвременния войник и ангажираните в сектора сигурност и отбрана. При финализирането на проекта се очаква да се създаде елемент от индивидуалната защитна екипировка базиран на нанотехнологии.

Допълнителни цели: Възможност за ползване от службите на МО, МВР, поделенията на НС “Противопожарна безопасност” и др.