Премини към основното съдържание

Намаляване влиянието на преднамерените смущения върху шумоустойчивостта на комуникационна система чрез обработка на сигналите в предавателната част

1. Област на висшето образование: 5.Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Радиопредавателна и радиоприемна техника

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Комуникационни мрежи и системи”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

За осигуряване на  информационно превъзходство при операции на военните формирования в условия на силно-пресечена местност или градски условия е необходимо да се реализират различни видове обработка на сигналите в комуникационните системи с цел на тяхната инвариантност на вредни въздействия по отношение качеството на предлаганите услуги. Предвижда се вариант на такава обработка в предавателната част на комуникационната система, осигурява­щаустойчива работа в условия на преднамерените смущения, с възможност за уплътняване на заеманата честотна лента.

Предложената тема е в областта на най-перспективните технологии, отговарящи на съвременните изисквания, според Техническия доклад на Организацията за изследване на НАТО (NATO R&T Organization Task Group) - IST-067/IST-083.

Необходимост от разработката: Това изследване ще позволи реализиране на системи за обмен на информация, устойчиви на преднамеренисмущения, необходими на военните формирования в съвременните условия за изпълнение на бойни задачи.

Приоритетност на предложения проблем: Висок приоритет, с изследването и разработването на проблема се предвижда възможност за по-устойчиво предаване и приемане на информация в неблагоприятни условия на разпространение на радиовълните и ефективно използване на заеманата честотна лента.

Конкретно приложение на резултатите: С разработването на темата се предвижда да се приложат съвременни подходи за обработка на сигналите в комуникационните системи, предвид развитието на технологиите и посочените условия. Получените резултати ще спомогнат и за противо­действие срещу предна­мерени смущения.