Мултисензорна система от софтуерно дефинирани радари за откриване на нисколетящи, нискоскоростни обекти с редуцирана отразяваща повърхност

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Радиолокация и радионавигация

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Комуникационни мрежи и системи”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Актуалността на предлаганата тема се определя от нарастналите възможности на съвременните радарни технологии, позволяващи изграждане на еднотипни или смесени мултисензорни системи от активни и пасивни софтуерно дефинирани радари(SDR) с повишени качествени характеристики.

Концепцията за SDR е реализация на най-новите технологични аспекти и тенденции в развитието на информационните и радарните технологии, позволяваща чрезпрости софтуерни модули да се постигне гъвкавост и адаптация на системата в съответствие с решаваните задачи.

Мултисензорната система от софтуерно дефинирани радари има множество предимства - способност за повторно използване на хардуера, лесно въвеждане на алгоритми за сигнална обработка, бърза разработка и ниска цена. SDR реализацията на мултисензорни радарни системи дава възможност за изграждане  архитектури от активни и/или пасивнирадарис различно  предназначение във военната област.

В процеса на разработване на докторантурата ще бъдат изследвани съвременни приложения намултисензорни SDR радарни системиза откриване на нисколетящи, нискоскоростни цели с редуцирана отразяваща повърхност.

Очакваните резултати са свързани с разработването на методи и алгоритми за генериране на сондиращи сигнали, обработка на отразените радарни сигналии синтезирането на архитектури с конкретно приложение за откриване на летящи обекти с различни характеристики.