Модели на достъп до данните при специализирани геоинформационни системи

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Информационни технологии и киберсигурност

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Комуникационни мрежи и системи”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Геоинформационните системи, известни още като географски информационни системи (ГИС) устойчиво присъстват в C4I и BMS на армиите на напредналите държави. Видимо от проведените презентациите и достъпната документация на водещи фирми от отбранителната индустрия, почти във всички сфери на военната дейност се налага достъп и обработка на цифрови данни за местността и височината на земната повърхнина.

Този вид данни са особено специфични за практическо приложение от създадените за целта информационни системи, защото се отличават със сложна вътрешна структура и едновременно с това заемат големи информационни обеми. Подходът за достъп до данните също така е в зависимост от избрания модел за изграждане на специализираната информационна система, който може да бъде десктоп, клиент-сървер, или web-безирана разаботка. Спецификата на цифровите данни за местността предполага наличие на ниво  класифициран достъп, което изисква подходът за достъп да е съвместим с мерките по киберсигурност.

Актуалността на изследването се определя от това, че в структурите на БА се намират в експлоатация специализирани информационни модули, изпълняващи сходни или припокриващи се функции и ползващи цифрови данни за местността от различни източници и не винаги при оптимална схема на достъп.

Дисертабилността на изследването се определя от необходимостта да се създаде обобщен модел за достъп до данните от цифровия модел на местността, основно векторни, растерни, матрични и атрибутни. Обобщеният модел трябва да отчита известните подходи за изграждане на подобна информациона система, както и наложилите се стандартни протоколи за обмен на подобни данни.

Цел на изследването е да се предложи ефективен модел за достъп до цифровите данни за местността при специализирани геоинформационни системи.

Очаквани резултати:

  • Разработеният модел на достъп до цифрови данни за местността ще определи някои базови изисквания към условията на придобиване на подобни специализирани информационни системи от армията в бъдеще;
  • Ще позволи да се прогнозира мрежовото натоварване в случай на масово преминаване към клиент-сървер и web-базирани решения на геоинформационни системи;
  • Ще даде възможност да се редуцира необходимото дисково пространство за съхранение на данните, чрез унификация на ползването им и оттам намаление на дублиранети им.

Резултатите от изследването ще могат да се прилагат при изграждане на архитектура на специализирани  геоинформационни системи в случаите на придобиване на търговско-достъпни модули, или самостоятелна разработка на такива.