Изследване шумоустойчивостта на самоорганизиращи се комуникационни системи в условия на усложнена радиосреда

1. Област на висшето образование: 5.Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Радиопредавателна и радиоприемна техника

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Комуникационни мрежи и системи”.

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Наред с превъзходството на земята, във въздушно-космическото пространство и на море, не по-малко значение придоби и информационното превъзходство. То може да се осигури само с помощта на системи, които запазват своите способности в условия на усложнена радиосреда под различни влияния в съвременните условия на експлоатация.

Предложената тема е в областта на най-перспективните технологии, отговарящи на съвременните изисквания, според Техническия доклад на Организацията за изследване на НАТО (NATO R&T Organization Task Group) - IST-067/IST-083, а именно: развитие на безжичните технологии – софтуерно дефинирано радио (SDR); използване на мобилни мрежи за приобщаване - Mobile Ad-hoc Network (MANET); използване на въздушно базирани комуникационни системи – Airborne Communication Node (ACN); динамично преконфигуриране на мрежовите услуги при необходимост – Service Level Agreement (SLA); IP-базирани мрежи с разпределение на радио ресурсите – Radio Resource Allocation (RRA); развитие на МIМО технологии – Multi Input Multi Output (MIMO); технологии за сигурност на информацията в комуникациите: Code-Hopping Code Division Multiple Access (CH-CDMA).