Изследване на сигурността на софтуерни мобилни приложения предназначени за използване в МО и БА

1. Област на висшето образование:  5. Технически науки

2. Професионално направление:  5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Информационни технологии и киберсигурност

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана “Професор Цветан Лазаров“

6. Актуалност и дисертабелност на предлагания научен проблем:

Развитието на технологиите и в частност на мобилните устройства доведе до възможността все повече потребители да използват мобилни приложения. Безспорно есе повече и повече дейности се извършват през мобилните устройства. В тази връзка сигурността на операционните системи и приложения за този вид устройства е от особено значение за общата сигурност на инфраструктурата като цяло.

В последните години станахме свидетели на използването на мобилни устройства като източници на атаки към световно известни организации и компании.

Навлизането на мобилните устройства в ежедневието на всеки един военнослужещ логично поставя въпроса за сигурността на потребителя и на организацията.

Основната цел на дисертабелното изследване е да се анализират наличните в МО и БА мобилни устройства и в частност софтуерната им част. Да се идентифицират пропуските между различните решения и нужди и да се представят модели на базата на тези технологии с приложения във военната област.