Изследване на оптичните параметри на тънкослойни структури, получени чрез PVD/IDA (IBDA) технология, в зависимост от режимите на нанасяне

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство

3. Докторска програма: Оптични и лазерни уреди и методи

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Въоръжение и боеприпаси”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8.Актуалност и дисертабелност на предлагания проблем:

Многослойните покрития са до голяма степен проектирани така, че да отговарят на оптичните свойства, които се изискват от готовия оптичен детайл в оптичната система като цяло. Освен тези оптични параметри, покритията върху оптичните детайли трябва да отговарят и на определени условия на адхезия и здравина, в зависимост от климатичното изпълнение. В тази връзка, обикновеното физично нанасяне на тънки слоеве от материали с определени оптични качества върху оптични повърхности, което е заменило отдавна другите методи на получаване на тънки слоеве (напр. химичният, чрез ецване и т.н.) още в края на миналия век е било допълнено от т.нар. "йонна асистенция" за получаване на определено по-плътни слоеве и постигане на по-добра адхезия. С това обаче се е наложило изследване на режимите за нанасяне за тяхното влияние върху оптичните качества на покритията (показател  на пречупване, остатъчно отражение, поглъщане, разсейване), които в крайна сметка се отразяват върху характеристиките на оптичния детайл.

Познанията по тези въпроси ще дадат възможност за достоверна оценка качеството на оптичните елементи върху които има различни покрития, и от там, какви изделия да бъдат предпочитани при подбор на оптични изделия.