Премини към основното съдържание

Интегриране на електронни платформи в обучението

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика

3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Информационни системи и защита на информацията”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Темата е свързана с областта на комуникационните и информационни технологии и тяхното използване при създаване, конфигуриране или интегриране на електронни платформи, свързани с подпомагане процеса на обучение.

Основната цел на дисертабелното изследване е да се направи обзорен анализ на съвременните електронни платформи, използвани за подпомагане процеса на обучение, както във военната област, така и в сферата на образованието; чрез построяване на различни модели за изследване процеса на представяне на знанията и начинът им на възприемане от обучаемите, да се определи приоритетна платформа за електронното обучение за подпомагане на учебния процес.

Темата е актуална. Резултатите от разработването й ще дадат възможност да се разшири обхвата от изследвания в областта на електронните плаформи и среди за подпомагане процеса на обучение, с практико-приложна насоченост.