Интеграция на електронно-съобщителни мрежи за постигане на консолидация на комуникационни и информационни ресурси

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика

3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Информационни системи и защита на информацията”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Темата е свързана с областта на комуникационните и информационни технологии и тяхното използване при създаване на съвместни среди за работа на длъжностни лица.

Основната цел на дисертабелното изследване е да се консолидират различни комуникационни и информационни ресурси в единна среда за предоставяне на общи електронни услуги при интегрирано използване на държавни електронно-съобщителни мрежи.

Темата е актуална. Резултатите от разработването на темата ще дадат възможност да се разшири обхвата от изследвания в областта, да се изследват съществуващите и предложат нови методи, методологии и алгоритми за подпомогне процеса на консолидация на предоставяните комуникационни и информационни ресурси.