Анализ на надеждността и поддръжката на безпилотните летателни апарати за нуждите на отбраната

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

3. Докторска програма: Проектиране и конструиране на автоматични и пилотируеми летателни апарати

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Бойни системи и екипировка”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабелност на предлагания проблем:

Способността за прогнозиране на техническото състояние на безпилотните летателни апарати (БЛА) е жизненоважна за изпълнението на безопасни и ефективни операции, а също и за сигурността на информацията получавана в реално време. Резултатите от този труд трябва да дадат насоки за повишаване на надеждността на БЛА, за създаване на система от индикатори, отчитащи характеристиките им, което да послужи за основа за създаване на система от безпилотни летателни апарати за изпълнение на мисии за нуждите на отбраната.

Актуалността на темата е свързана с все по-нарастващата необходимост от използване на БЛА за нуждите на отбраната, като следва да се отчете и невисокото ниво на наличната  експертиза, свързана с бойното използване и особено логистичната поддръжка.

Темата е актуална и предвид факта, че нараства броят на БЛА, които се използват и за граждански и за военни цели, особено в долните класове, като същевремено няма изведени общоприети индикатори на способностите им, включващи надеждностни характеристики, касаещи възможността за логистична поддръжка.