Премини към основното съдържание

Конкурс за изследовател по проекти в област киберсигурност

Submitted by admin on

Конкурс за изследовател за работа по проект в областта на киберсигурността, финансиран по тема на European Defence Fund

Минимални и специфични изисквания за участие в конкурса:

    • Изисквана минимална образователно-квалификационна степен:


         o Бакалавър или;

        ◦ Студент, в стадий на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен бакалавър.

    • Област на висше образование/Професионално направление:

4. „Природни науки, математика и информатика“ – 4.6 “Информатика и компютърни науки”, или 4.5 „Математика“;

5. „Технически науки“ – 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“, или 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“

2. „Хуманитарни науки“ – 2.1 Филология (Английска филология)    • Владеене на чужд език (за професионални направления 4.5, 4.6, 5.2 и 5.3): Английски език на ниво B1, или по-високо съгласно Европейската езикова рамка.

Кандидатите не е необходимо да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация.

Кратко описание на дейностите:


    • Анализ на потребителски изисквания за киберсигурност;

    • Участие в проучване и анализ на текущи технологии, продукти, процеси, услуги и решения за интеграция и оперативна съвместимост;

    • Проучване на налични методи и технологии за разработване на симулирани потребители;

    • Анализ на методи и технологии за изследване на сложни многосекторни сценарии;

    • Изучаване на методи и технологии за разработване на нов език за описание на сценарии за cyber range;

    • Участие в дефиниране и разработване на функционални, нефункционални и оперативни изисквания на системно ниво за софтуерна платформа и детайлни изисквания за компонентите на платформата, съгласно целите на проекта;

    • Участие в проектиране и разработване на:

        ◦  метод за симулиране на потребители съответна технология;

        ◦ метод за автоматизиран анализ на ефективността;

        ◦ език за разработване на сценарии;

        ◦ мултисекторни симулации (Federated cyber range);

        ◦ методи и техники за ситуационна осведоменост в киберсигурността и оценяване.

    • Участие в онлайн и физически срещи, свързани с планиране, обсъждане и отчитане на работа по задачите в проекта.

Начин за провеждане на конкурса:

    • Оценяване на съответствието между представените документи и изискванията;

    • Провеждане на интервю и решаване на конкретни задачи (казуси).

На одобрените кандидати ще бъде предоставен проект на граждански договор.

Документи за участие в конкурсната процедура:

    1. Заявление (свободен текст) до директора на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ за участие в конкурса;

    2. Декларация, по Приложение 1, от лицето, че е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария (вярното се подчертава), не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема позицията, за която кандидатства;

    3. Автобиография – европейски формат;

    4. Копие на диплома за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или уверение за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

    5. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Място и срок за подаване на документите за участие:

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”,

приемната на Блок „Е”, ет. 1, София, 1592, бул. „Професор Цветан Лазаров” № 2, всеки работен ден от 9.00 – 10.00 ч. и от 15.30 – 16.30 ч.; телефон и лице за контакти: ц. сл. Диана Личева – служебен телефон 02 92 21807, за допълнителна информация: полковник Емил Иванов – 02/9221826, email: e.ivanovatdi.mod.bg.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в срок до 20.01.2023 г.

Общодостъпно място за обявления:

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в интернет страницата на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” http://di.mоd.bg и във фоайето на Блок „Е”, ет. 1, София 1592, бул. „Професор Цветан Лазаров” № 2.