Премини към основното съдържание

Сертификация на продукти

ПРОЦЕДУРА

ПР 09-07/2023

СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ

стр. 1 от 22

1. ОБЕКТ, ЦЕЛ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1. Обект

Процедурата определя реда за сертификация на продукти, свързани с отбраната (по-нататък в текста продукти) за съответствие с изискванията на определен стандарт и/или нормативен документ.

1.2. Цел на процедурата

Целта на процедурата е да осигури описание на дейностите по планиране, организиране и изпълнение на сертификацията на продукти по начин, който посочва с необходимата детайлност правата, отговорностите и връзките между персонала.

1.3. Област на приложение

Тази процедура се изпълнява от персонала на отдел “Военна стандартизация и сертификация”.

2. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

Началникът на отдел “Военна стандартизация и сертификация” отговаря за изпълнение на дейностите по сертификация на продукти.

Директорът на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация” координира изпълнението на дейностите по сертификация на продукти.

Директорът на Институт по отбрана “Професор Цветан Лазаров” (по-нататък в текста Институт по отбрана) има право да подписва договори за сертификация на продукти и сертификати за съответствие на продукти.

3. ВРЪЗКА С ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

3.1. Позоваване:

 • ПМС № 54 от 01 април 2010 г.;
 • БДС EN ISO 9000 “Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник”;
 • БДС EN ISO 9001 “Системи за управление на качеството. Изисквания”;
 • БДС EN ISO/IEC 17025 “Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”;
 • Заповед № 332/07.08.2019 г. на директора на Института по отбрана.

3.2. Препратки:

ПР 06-07/2023 Права и задължения на сертифицираната организация.

Проверил:

 

инж.      II      (К. Йорданова)

.2023 г.

Съгласувал:

 

полк.     II      (Хр. Анастасов)

.2023 г.

Утвърдил:

 

полк. доц. д.н.     II     (Б.Генов)

.2023 г.

4. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Използваните в текста термини са съобразени с посочените в стандарт БДС EN ISO 9000 “Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник”. Посочените по-долу термини са със следното значение:

Оценяване: процес по оценка на продукт, осъществяван от орган по сертификация на базата на определен(и) стандарт(и) и/или други нормативни документи.

Сертификат: документ, издаден от Институт по отбрана, гарантиращ че сертифицираният продукт е оценен спрямо изискванията на съответен стандарт и/или друг нормативен документ.

Сертификационен знак: знак, издаван и използван по правилата на системата за сертификация, който показва че сертифицираният продукт е оценен и сертифициран спрямо изискванията на съответен стандарт и/или друг нормативен документ.

Надзор: съвкупност от дейности, с изключение на преоценяване, за наблюдение на непрекъснатото изпълнение на изискванията за сертификация.

Оценител: лице, на което е възложено самостоятелно или като част от екип по оценяване да извърши оценяване на продукт.

Водещ оценител: оценител, който носи цялата отговорност за определени дейности по оценяването.

5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Настоящата процедура се разпространява до персонала на отдел “Военна стандартизация и сертификация”.

6. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Сертификацията на продукт се извършва за удостоверяване на съответствието му с изискванията на определен(и) стандарт(и) и/или други нормативни документи.

Процесът по сертификация на продукт започва да тече от момента на получаване на запитване от дадена организация за условията и реда на сертификация на продукт и приключва в момента на връчване на Сертификата за съответствие.

Процесът на сертификация на продукт включва следните етапи, описани подробно по-нататък в процедурата:

 • Подаване на писмена Заявка за сертификация (Ф 09/07/01) или устно заявяване;;
 • Подготовка за оценяване;
 • Оценяване;
 • Доклад от оценяването и вземане на решение за сертификация;
 • Издаване на сертификат.

6.1. Подаване на Заявка за сертификация

Заявяването за сертификация на продукт от организацията може да бъде направено чрез подаване на писмена Заявка за сертификация на продукт (Ф 09/07/01) или устно, при което се изготвя протокол , подписан от заявителя и длъжностното лице, което го е съставило.

6.2. Подготовка за оценяване

Писмената заявка или протоколът от устно заявено желание за сертифициране на продукт се регистрират в Книгата на заявките (Ф 09/07/02), който се поддържа в електронен вид. Директорът на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация” и началникът на отдел “Военна стандартизация и сертификация” съвместно извършват преглед на информацията в заявката и вземат решение дали да се пристъпи към извършване на сертификация на продукта. В случай на положително решение се пристъпва към подготовка и сключване на договор за сертификация. При отрицателно решение, писмено се уведомява ръководството на съответната организация, като се посочват мотивите за отказа.

6.2.1. Анализ на заявката за сертификация

Съобразно информацията в заявката, началникът на отдел “Военна стандартизация и сертификация” или главен експерт от отдела определя основните параметри на подлежащите за изпълнение дейности, като има предвид таблицата по-долу, без да се ограничава от нея:

Информация от заявката

Използва се за:

Основни технически данни на продукта, подлежащ на сертификация

Определяне на квалифицирани екип за оценка и водещ оценител

Стандарт и/или нормативен документ, спрямо който ще се сертифицира продуктът

Определяне на обема от необходимите изпитвания и избиране на изпитвателна лаборатория

Брой на персонала, свързан с производството на продукта

Определяне на необходимото време за оценката и необходимия брой оценители в екипа

Наличие на сертификации за съответствие с БДС EN ISO 9001 и AQAP

Определяне на обема и дълбочината на оценка на процеса на производство на продукта

Подизпълнители, свързани с производството на продукта

Определяне необходимостта от допълнително време за оценка

Наличие на изнесени структури и тяхната отдалеченост

Определяне необходимостта от допълнително време за придвижване

Проведени изпитвания на продукта

(видове изпитвания, лаборатории)

Определяне на обема и вида на изпитванията

6.2.2. Определяне на необходимите дни за оценка

Необходимите дни за оценка се определят на основата на извършения анализ и съгласно заповед № 332/07.08.2019 г. на директора на Института по отбрана.

6.2.3. Определяне на цената на сертификацията

Цената на сертификацията се определя на основание заповед № 332/07.08.2019 г. на директора на Института по отбрана.

6.2.4. Подготовка и сключване на договор

След анализа на необходимата информация и определяне на цената, началникът на отдел “Военна стандартизация и сертификация” възлага на главен експерт от отдела да подготви проект на договор (Ф 09/07/03 – препоръчителна), който се предоставя на организацията за предварително одобрение. Проектът на договора се съгласува в Института по отбрана съгласно установения ред, подписва се първо от ръководителя на организацията и след това от директора на Института по отбрана.

6.2.5. Определяне на водещ оценител и екип за оценка

Началникът на отдел “Военна стандартизация и сертификация” определя екипа за оценка и водещия оценител в зависимост от тяхната квалификация и опит.

След назначаването му, водещият оценител е длъжен да се запознае с договора за сертификация и наличната документирана информация за организацията и нейния продукт.

Всички следващи дейности, свързани с конкретната оценка, се организират и изпълняват от и под ръководството на водещия оценител, който носи цялата отговорност за изпълнението на оценката в пълен обем и съгласно установените правила.

В случаите, когато за извършване на оценка е определен един оценител, той поема функциите и отговорностите на водещ оценител.

6.2.6. Избор на изпитвателна лаборатория

Изборът на изпитвателна лаборатория се извършва при спазване на следните изисквания:

- изпитвателната лаборатория да е акредитирана от ИА “БСА” по БДС EN ISO/IEC 17025 (при липса на акредитирана лаборатория, се използва неакредитирана);

- обхватът на лабораторията да покрива необходимите за конкретния случай изпитвания.

Водещият оценител прави преглед на техническите параметри, по които трябва да се установи съответствие на продукта с изискванията на съответния стандарт и/или нормативен документ и избира лаборатория, в която да се проведат изпитванията. Той осъществява контакт и изисква потвърждение от съответната лаборатория за възможно провеждане на изпитването на продукта. Организацията се уведомява за избраната лаборатория.

6.3. Оценяване

Оценяването се извършва като се спазват изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 “Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги.”

6.3.1. Подготовка и административна организация

Водещият оценител трябва да изпълни следното, без да се ограничава от него:

 • да осъществява необходимия контакт с определеното лице от организацията за уточняване на всички подробности по извършване на сертификацията;
 • да уведоми и съгласува с ръководството на организацията предложения състав на екипа за оценка;
 • да организира изготвянето на Програма за оценяване на продукта (Ф 09/07/04) и предоставянето за предварително съгласуване с организацията;
 • да инструктира екипа за оценка, като запознае всеки оценител с общата и конкретната за оценителя част от програмата;
 • да организира издаването на заповеди за командировка за членовете на екипа.

6.3.2. Проверка на техническата документация на продукта

Провежда се на място в организацията, съгласно изготвената програма.

При проверката на техническата документация се прави оценка за:

 • наличието на пълен комплект утвърдена техническа документация за продукта (конструкторска, технологична, експлоатационна, ремонтна);
 • съответствието на техническата документация с продукта;
 • съответствието на техническата документация с технологичния процес на производство на продукта.

6.3.3. Оценка на процеса на производство на продукта

Провежда се на място в организацията, съгласно изготвената програма. Екипът извършва оценка, която включва:

 • управлението на документираната информация, свързана с производството на продукта;
 • създаването и съхраняването на записите, свързани с производството на продукта;
 • наличието на изисквания към продуктите за закупуване, видът и обхватът на входящия контрол в зависимост от влиянието им върху крайния продукт;
 • оценката на подбора на доставчиците според тяхната способност да доставят продукти в съответствие с определените изисквания;
 • наличието на подходяща инфраструктура (сгради, съоръжения, транспорт и средства за комуникация), необходима за постигане на съответствие с изискванията към продукта;
 • наличието на необходимото технологично оборудване, технологична екипировка и средства за измерване;
 • организацията на технологичните процеси и съответствието им с изискванията на технологичната документация;
 • наличието на необходимата техническа документация на работните места;
 • наличието на идентификация на продукта през целия производствен процес;
 • идентификацията, проверките и калибрирането на определените за използване средства за измерване;
 • наблюдението и измерването на характеристиките на продукта, определени в документираната информация.

6.3.4. Избор на образци/проби, изпитване на продукта и анализ на резултатите

Изборът и броят на образците/пробите, условията и реда за тяхното определяне се извършва от екипа оценители или представител на избраната лаборатория в съответствие с изискванията на съответния стандарт и/или нормативен документ за продукта, за което се съставя протокол. Образците/пробите за изпитване трябва да са представителни за определения продукт и да са произведени в организацията в условията на планиран и напълно организиран редовен производствен процес.

Изпитванията на продукта се извършват в избраната лаборатория в присъствието на екипа оценители. Резултатите се документират в протокол. В зависимост от изискванията на стандарта и/или нормативния документ за продукта, при необходимост се провеждат и войскови(полигонни) изпитвания по програма и методика на организацията и в присъствието на екипа оценители.

По преценка на екипа могат да бъдат признати резултати от предишни изпитвания, както и да бъдат изискани допълнителни такива.

6.3.5. Несъответствия

В случай на документиране на несъответствия по време на извършване на дейностите, посочени в точки 6.3.2, 6.3.3. и 6.3.4. на процедурата, те се класифицират като съществени и/или несъществени и се попълва отчет за всяко несъответствие (Ф 09/07/05). Копията на отчетите за несъответствия се предоставят на организацията. Изпълнението на коригиращите действия по несъответствията може да започне веднага. Когато определено коригиращо действие бъде изпълнено в рамките на оценката, водещият или съответният оценител, който е документирал несъответствието, прави оценка на изпълнението и го закрива чрез попълване на съответната част от формата.

При документиране на несъществени несъответствия, които са изолирани случаи и нямат съществено влияние върху продукта, е възможно издаване на сертификат на продукта преди проверката на тяхното отстраняване. Проверката за изпълнението на коригиращите действия по тези несъответствия се извършва по време на първия надзор.

При документиране на съществени несъответствия, т.е. такива, които имат съществено влияние върху продукта, се назначава допълнителна оценка. Решението и срокът за нейното провеждане се отразяват в протокол, подписан от водещия оценител и ръководителя на организацията. Допълнителната оценка се провежда, след като организацията писмено декларира, че съществените несъответствия са отстранени. Във връзка с обективното оценяване на дейността на оценителите, сертифицираната организация може да изпрати попълнен Лист за обратна връзка (Ф 03/07/11).

6.4. Изготвяне на доклад от оценяването и вземане на решение за сертификация

Докладът от оценяването се изготвя във форма (Ф 09/07/06). Неразделна част от доклада са отчетите за несъответствия (включително и закритите) и протоколът за провеждане на допълнителна оценка (в случай, че е изготвен такъв). Водещият оценител отразява в доклада своето предложение за издаване на сертификат или за провеждане на допълнителна оценка., което е съгласувано с членовете на оценителския екип.

Докладът се съгласува от началника на отдел “Военна стандартизация и сертификация” и се утвърждава от директора на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация”.

Копие на доклада се изпраща на организацията.

6.5. Издаване на сертификат

Сертификатът за съответствие на продукт (Ф 09/07/07) се изготвя в отдел “Военна стандартизация и сертификация”, като неговият номер се дава от Книгата за отчет на сертификати (Ф 09/07/08). Срокът за издаване на Сертификата (Ф 09/07/07) е един месец след получаване на резултатите от проведените изпитвания.

На директора на Института по отбрана се предоставя за преглед доклада от оценяването и сертификата за продукта. При предложение за издаване на сертификат, директорът на Института по отбрана подписва съответния сертификат. Сертификатът се вписва в Книгата за отчет на сертификати (Ф 09/07/08) и е със срок на валидност 3 (три) години от датата на издаване. Предаването/изпращането на сертификата за съответствие може да бъде:

- на място, в Института по отбрана “Проф. Цветан Лазаров”

- чрез лицензиран пощенски оператор, за сметка на заявителя.

6.6. Сертификационен знак

Сертификационният знак е собственост на Института по отбрана (Ф 09/07/09). Издава се за продукт, който съответства на изискванията на определен стандарт и/или нормативен документ.

Правилата за използване на сертификационния знак от сертифицираната организация са определени в ПР 06-07/2023.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Ф 09/07/01 Заявка за сертификация

Ф 09/07/02 Книга на заявките

Ф 09/07/03 Проект на договор (препоръчителна) 

Ф 09/07/04 Програма за оценяване

Ф 09/07/05 Отчет за несъответствие

Ф 09/07/06 Доклад от оценяване

Ф 09/07/07 Сертификат за съответствие на продукт

Ф 09/07/08 Книга за отчет на сертификатите

Ф 09/07/09 Сертификационен знак

 

 

Файлове:
Прикачен файл Size
Заявка за сертификация 70 KB
Ценоразпис 29.9 KB