Премини към основното съдържание

Сертификация на модел предупредителни и сигнални оръжия

logo

ПРОЦЕДУРА

ПР 14-07/2023

СЕРТИФИКАЦИЯ НА МОДЕЛ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ И СИГНАЛНИ ОРЪЖИЯ

стр. 1 от 7

1. ОБЕКТ, ЦЕЛ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1. Обект

Процедурата определя реда за сертификация на модел предупредителни и сигнални оръжия (продукт/и) за съответствие с изискванията на Технически спецификации – приложение № 5 към чл. 4, ал. 8 (ново - ДВ, бр. 102 от 2022 г.) на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и приложение към чл. 1 на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията от 16 януари 2019 г. за определяне на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие.

1.2. Цел на процедурата

Целта на процедурата е да осигури:

 • описание на дейностите по планиране, организиране и изпълнение на сертификацията на модел продукти по начин, който посочва с необходимата детайлност правата, отговорностите и връзките между заинтересованите страни и отговорни лица, които ги осъществяват;
 • непрекъснато изпълнение на дейностите по сертификация на модел продукти, независимо от конкретната ситуация и свързаните с нея проблеми;
 • запазване и развитие на уменията, свързани със сертификация на модел продукти.

1.3. Област на приложение

Тази процедура се изпълнява от персонала на отдел “Военна стандартизация и сертификация” (ВСС) и отдел „Изпитвателна лаборатория – МО“, изпълняващи дейности по изпитване и сертификация на модел продукти.

2. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

Началникът на отдел “Военна стандартизация и сертификация” отговаря за изпълнение на дейностите по сертификация на модел продукти в съответствие с документираната система за управление.

Директорът на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация” (ВСКС) координира изпълнението на дейностите по сертификация на модел продукти.

Началникът на отдел „Изпитвателна лаборатория – МО“ отговаря за изпълнение на дейностите по изпитванията в съответствие с Методика за изпитвания на предупредителни и сигнални оръжия с рег. № 2-2240/21.06.2023 г. (Методика/та).

Директорът на дирекция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжения, техника и имущества“ координира изпълнението на дейностите по лабораторни изпитвания на модел продукти.

Директорът на Института по отбрана подписва договори за сертификация на модел продукти и сертификати за съответствие на модел продукти.

3. ВРЪЗКА С ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

3.1. Позоваване:

 • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията от 16 януари 2019 г. за определяне на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия

Проверил:

 

инж.      II      (К. Йорданова)

.2023 г.

Съгласувал:

 

полк.      II     (Хр. Анастасов)

.2023 г.

Утвърдил:

 

 полк. доц. д.н.      II     (Б. Генов)

.2023 г.

 • съгласно Директива 91/477ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие;
 • БДС EN ISO 9000 “Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник”;
 • БДС EN ISO 9001 “Системи за управление на качеството. Изисквания”;
 • БДС EN ISO/IEC 17025 “Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”;
 • Заповед № 274/22.06.2023 г. на директора на Института по отбрана.

3.2. Препратки:

 • ПР 01-07/2023 – Управление на документи;
 • ПР 02-07/2023 – Управление на записи;
 • ПР 05-07/2023 – Обучение и подбор.

4. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Използваните в текста термини са съобразени с посочените в стандарт БДС EN ISO/IEC 17000 “Оценяване на съответствието. Речник и общи принципи” и БДС EN ISO 9000 “Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник”.

Продукт: Резултат от процес (по БДС EN ISO 9000, т. 3.4.2., забележка 1).

Модел: Съвкупност от един и същ вид продукти с определени характеристики, произведени при еднакви условия от един производител.

Изпитване: Определяне на една или повече характеристики, съгласно процедура (по БДС EN ISO 9000, т. 3.8.3.).

Оценяване: Процес по оценка на модел продукти, осъществяван от орган по сертификация на базата на определен(и) стандарт(и) и/или други нормативни документи.

Оценител: Лице, на което е възложено самостоятелно или като част от екип по оценяване да извърши оценяване на модел продукти.

Водещ оценител: Оценител, който носи цялата отговорност за определени дейности по оценяването.

5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Настоящата процедура се разпространява до персонала на отдел “Военна стандартизация и сертификация” и отдел „Изпитвателна лаборатория – МО“, изпълняващ дейности по сертификация на модел продукти.

6. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Сертификацията на модел продукти се извършва за съответствие с изискванията на Технически спецификации – приложение № 5 към чл. 4, ал. 8 на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Процесът по сертификация на модел продукти започва да тече от момента на получаване на запитване от дадена организация за условията и реда на сертификация на модел продукти и приключва в момента на връчване на Сертификата за съответствие.

Процесът на сертификация на модел продукти включва следните етапи, описани подробно по-нататък в процедурата:

 • кандидатстване за сертификация;
 • подготовка за оценяване;
 • оценяване;
 • доклад от оценяването и вземане на решение за сертификация;
 • издаване на сертификат.

6.1. Кандидатстване за сертификация

Запитване от организациите за сертификация на модел продукти може да бъде направено по всякакъв начин, но за да започне процесът на сертификация, задължително се изисква писмено изразено желание от ръководството на съответната организация до директора на Института по отбрана. Той разпорежда на директора на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация” подготовката и изпращането на писмо с описание на процедурата за сертификация, с приложена към него форма на Заявка за сертификация на модел продукти (Ф 14/07/01). Формата на заявката може да бъде изпратена и по електронен път. Този процес се организира от началника на отдел “Военна стандартизация и сертификация”.

6.2. Подготовка за оценяване

След получаване на попълнената заявка, тя се регистрира в Книга на заявките (Ф 14/07/02), която се поддържа в електронен вид. Директорът на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация” и началникът на отдел “Военна стандартизация и сертификация” съвместно извършват преглед на информацията в заявката и вземат решение за това дали да се пристъпи към извършване на сертификация на модела продукти. В случай на положително решение се пристъпва към подготовка и сключване на договор за сертификация. В случай на отрицателно решение писмено се уведомява ръководството на съответната организация, като се посочват мотивите за отказа.

6.2.1. Анализ на заявката за сертификация

От информацията в заявката, началникът на отдел “Военна стандартизация и сертификация” съвместно с началника на отдел „Изпитвателна лаборатория – МО“ координират дейностите по провеждане на изпитването и сертификацията на продукта.

6.2.2. Определяне на необходимите дни за оценка

Необходимите дни се определят съгласно Заповед № 274/22.06.2023 г. на директора на Института по отбрана.

6.2.3. Определяне на цената на сертификацията

Цената на сертификацията се определя на основание Заповед № 274/22.06.2023 г. на директора на Института по отбрана. В цената се включва стойността на необходимите дни за оценка и разходите, свързани с подготовката и издаването на сертификатите.

6.2.4. Подготовка и сключване на договор

След анализа на необходимата информация и определяне на цената, началникът на отдел “Военна стандартизация и сертификация” възлага на експерт от отдела подготовката на проекта на договора (Ф 14/07/03 - препоръчителна), който се предоставя на организацията за предварително одобрение. Проектът на договора се съгласува в Института по отбрана съгласно установения ред, подписва се първо от ръководителя на организацията и след това от директора на Института по отбрана.

6.2.5. Определяне на екипа за оценка и водещ оценител

Началникът на отдел “Военна стандартизация и сертификация” определя екипа за оценка и водещия оценител.

След назначаването му, водещият оценител е длъжен да се запознае с договора за сертификация и наличните документи за организацията и модела продукти.

Всички следващи дейности, свързани с конкретната оценка, се организират и изпълняват от и под ръководството на водещия оценител, който носи цялата отговорност за изпълнението на оценката в пълен обем и съгласно установените правила.

В случаите, когато за извършване на оценка е определен един оценител, той поема функциите и отговорностите на водещ оценител.

6.3. Оценяване

Оценяването се извършва като се спазват изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 “Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги.”

6.3.1. Подготовка и административна организация

Водещият оценител трябва да изпълни следното, без да се ограничава от него:

 • да осъществява необходимия контакт със съответното упълномощено лице от организацията за уточняване на всички подробности по извършване на сертификацията;
 • да уведоми и съгласува с ръководството на организацията предлагания състав на екипа за оценка;
 • да организира изготвянето на Програма за оценяване на модела продукти (Ф 14/07/04) и предоставянето за предварително съгласуване с организацията;
 • да координира с отдел „Изпитвателна лаборатория – МО“ в Института по отбрана дейностите по провеждане на изпитването;
 • да инструктира екипа за оценка, като запознае всеки оценител с общата и конкретната за оценителя част от програмата;

6.3.2. Проверка на техническата документация на модела продукти

Провежда се на място в Института по отбрана, съгласно изготвената програма.

При проверката на техническата документация се прави оценка за:

 • наличие на документация придружаваща всяко изделие предупредителни и сигнални оръжия – описание и схеми на продукта;
 • съответствието на документацията с модела;
 • наличие на сертификат за съответствие за модела издаден от Производителя, че продукта е произведен в съответствие с техническите спецификации по приложение № 5 към Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

6.3.3. Оценка на процеса на изпитване на модела продукти

Провежда се в лабораторията на отдел „Изпитвателна лаборатория – МО“, съгласно Методиката. Одитният екип извършва оценка, която включва:

 • създаването и съхраняването на записите, свързани с изпитванията на продуктите;
 • наличието на необходимите технически средства за провеждане на изпитванията;
 • идентификацията, проверките и калибрирането (където е приложимо) на техническите средства за провеждане на изпитванията;
 • дейностите по изпитване и измерване на характеристиките на продуктите, в съответствие с Методиката за изпитване.

6.3.4. Избор на образци/проби, изпитване на модела продукти и анализ на резултатите

Организацията предоставя за изпитване 2 (два) броя образци от модела продукт, със серийни номера, съгласно договора за сертификация на продукт, сключен с Института по отбрана. В заявката за сертификация на модел предупредителни и сигнални оръжия (Ф 14/07/01), Възложителя посочва всички серийни номера на продуктите от състава на партидата за внос. Водещият оценител на случаен принцип определя серийните номера на два броя от описа, които да се предоставят като образци за изпитване. В договорът за сертификация на модел предупредителни и сигнални оръжия се нотира производителя,  вида, модела, калибъра, годината на производство и серийните номера на образците, които организацията се задължава да предостави на Института по отбрана за изпитване.

Изпитванията на модела продукти се извършват в лабораторията на отдел „Изпитвателна лаборатория – МО“ с разрушаване на образците, в присъствието на екипа оценители. Резултатите се документират в протокол.

Два броя контролни проби от модела продукт се предоставят от организацията в Института по отбрана след първия осъществен внос и освобождаване за потребление на модела продукт, за който е издаден сертификат за съответствие. Контролните проби се получават с приемо-предавателен протокол и се съхраняват в Института по отбрана за период от една година след изтичане на валидността на издадения сертификат за съответствие, или до предоставяне на нови контролни проби от организацията при втори и всеки последващ внос от модела продукт, или при ресертификация на същият модел продукт след изтичане на срока на валидност на Сертификата за съответствие по реда на т. 6.3.4 от настоящата процедура. Контролните проби се връщат на организацията с приемо-предавателен протокол.

При осъществяване на втори и всеки последващ внос на продукти от същият модел, организацията прави заявка за издаване на ново Приложение (Ф 13/01/09) към валиден Сертификат за съответствие. В заявката за ново Приложение, организацията прилага: опис на серийните номера на модела продукт за внос, за който има издаден валиден Сертификат за съответствие; копие на сертификат за съответствие за модела издаден от Производителя, че продукта е произведен в съответствие с техническите спецификации по приложение № 5 към Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия / приложение към чл. 1 на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията от 16 януари 2019 г. за определяне на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие; копие на документацията придружаваща модела продукт – описание и схеми на продукта; протоколи от проведени изпитвания на модела (ако има такива). Оценката за съответствие се извършва по предоставените документи, след заплащане на такса, съгласно ценоразписа на услугите извършвани от отдел „Изпитвателна лаборатория – МО“. Организацията се задължава, в 10 дневен срок след осъществения внос, да предостави на Института по отбрана два броя контролни проби, чийто серийни номера се избират произволно от нововнесеното количество от модела продукти, за който е издадено новото приложение към сертификата за съответствие на модела продукт, за извършване на контролен преглед от отдел „Изпитвателна лаборатория – МО“, съгласно Методиката, без разрушаване на образците.

6.3.5. Несъответствия

В случай на документиране на несъответствия по време на извършване на дейностите, посочени в точки 6.3.2, 6.3.3. и 6.3.4. на процедурата, те се класифицират като съществени и несъществени и се попълва отчет за всяко несъответствие (Ф 14/07/05). Копията на отчетите за несъответствия се предоставят на организацията. Изпълнението на коригиращите действия по несъответствията може да започне веднага. Когато определеното коригиращо действие бъде изпълнено, водещият или съответният оценител, който е документирал несъответствието, прави оценка на изпълнението и го закрива чрез попълване на съответната част от формуляра. При документиране на съществени несъответствия, се назначава допълнителна оценка. Решението и срокът за нейното провеждане се отразяват в протокол, подписан от водещия оценител и ръководителя на организацията. Допълнителната оценка се провежда, след като организацията писмено декларира, че съществените несъответствия са отстранени и предостави нови образци за изпитване от модела предупредителни и сигнални оръжия.

6.4. Изготвяне на доклад от оценяването и вземане на решение за сертификация

Докладът от оценяването се изготвя във форма (Ф 14/07/06). Неразделна част от доклада е протоколът за провеждане на лабораторни изпитвания, отчетите за несъответствия (включително и закритите) и протоколът за провеждане на допълнителна оценка (в случай, че е изготвен такъв).

Докладът се предоставя на началника на отдел “Военна стандартизация и сертификация” за преглед и предложение за издаване на Сертификат (Ф 14/07/07). Директорът на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация” утвърждава предложението за издаване на сертификат. Копие на доклада се предоставя на организацията.

6.5. Издаване на сертификат

Срокът за издаване на сертификата е един месец.

На директора на Института по отбрана се предоставя за преглед доклада от оценяването и сертификата за модела продукти. При предложение за издаване на сертификат, директорът на Института по отбрана подписва сертификат за съответствие (на български и английски език), със срок на валидност 3 (три) години от датата на издаване, който се изпраща на организацията и Националната точка за контакт в ГДНП на МВР. Сертификатът се вписва в Книга за отчет на сертификати (Ф 14/07/10). Неразделна част от сертификата е приложение с опис на серийните номера от модела предупредителни и сигнални оръжия (Ф 14/07/08), за който е издаден. При втори и всеки последващ внос от модела продукт в срока на валидност на сертификата, се издава ново приложение с опис на серийните номера, след извършване на оценка за съответствие по предоставени от организацията документи. Копие на новото приложение се предоставя на организацията за целите на последващ внос на описаните серийни номера на модела продукт в него. След предоставяне на контролните проби и извършване на контролен преглед от отдел „Изпитвателна лаборатория – МО“, копие на новото приложение се изпраща на Националната точка за контакт в ГДНП на МВР за публикуване по установения ред, за което се уведомява организацията.

В случай на констатиране на промени в дизайна или модификация на модела продукт, се преустановява валидността на издадения сертификат за съответствие, за което се информира Националната точка за контакт в ГДНП на МВР и се пристъпва към процедура за първоначална сертификация при подаване на заявка от организацията по реда на т. 6.3.4 от настоящата процедура.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Ф 14/07/01 Заявка за сертификация;

Ф 14/07/02 Книга на заявките;

Ф 14/07/03 Проект на договор (препоръчителна);

Ф 14/07/04 Програма за оценяване;

Ф 14/07/05 Отчет за несъответствие;

Ф 14/07/06 Доклад от оценяване;

Ф 14/07/07 Сертификат на модел продукти;

Ф 14/07/08 Приложение към Сертификат на модел продукти;

Ф 14/07/09 Заявка за ново приложение към валиден сертификат за съответствие;

Ф 14/07/10 Книга за отчет на сертификатите