Премини към основното съдържание

Възможности за откриване на безпилотни летателни апарати чрез пасивни софтуерно-дефинирани радарни системи

Тема: „Възможности за откриване на безпилотни летателни апарати чрез пасивни софтуерно-дефинирани радарни системи“

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Радиолокация и радионавигация

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Комуникационни мрежи и системи”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Актуалността на предлаганата тема се определя от експанзивното разрастване на производството, употребата и приложенията на безпилотни летателни апарати (БЛА) за разузнаване и нападение при бойни операции и въздушни атаки. Ефективността и масовото използване на БЛА в съвременните военни конфликти и терористични злонамерени действия ги определя като средство генериращо реална заплаха и изисква адвекватни технически решения, свързани с оптимизиране на тяхното откриване и неутрализиране. Една от важните задачи в това направление е свързана с повишаване ефективността на радарните системи.

Пасивните радари имат неоспорими предимства във военната област, свързани с тяхната скритост и възможности за откриване на нисколетящи, нискоскоростни цели и цели с редуцирана отразяваща повърхност. Както е известно пасивните радари не генерират собствени радиоизлъчвания в областта на наблюдение. Процесът на откриване се извършва с помощта на сигнали от независими предаватели.

Целта на докторантурата е изследване на пасивни радарни системи с различни конфигурации и синтезирането на решения за оптимизиране на откриването на БЛА. В процеса на разработване на докторантурата ще бъдат изследвани приложения на пасивни радарни системи от различен тип при откриване на различни типове БЛА.

Очакваните резултати са свързани с разработването на алгоритми за обработка на отразените радарни сигнали и синтезирането на радарни архитектури с конкретно приложение за откриване на БЛА с различни характеристики с цел повишаване ефективността на системата за противодействие.