Възможности за използване на елементи на изкуствения интелект при провеждане на кибероперации

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Информационни технологии и кибер сигурност

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Информационни системи и защита на информацията”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Развитието на изкуствения интелект през последните години доведе до вграждането на интелигентни системи в много технически устройства и софтуер. Напоследък усилено се разработват негови приложения и в областта на защита на информацията, киберсигурността и при провеждането на кибероперации.

Изследването на възможностите за използване на елементи на изкуствения интелект при провеждане на кибероперации е актуално направление на научните изследвания, особено след бурното развитие на информационните и комуникационни технологии и системи през последните години и необходимостта от тяхната по-сигурна защита.

Резултатите от разработването на темата ще бъдат от помощ на специализирани структури от МО и БА, които се занимават със защитата на информацията, като ще допринесат и за развитие на определени способности и в областта на провеждането и защитата от кибероперации.