Премини към основното съдържание

Прилагане на софтуерни решения с отворен код в системи за управление на кризи

Тема: „Прилагане на софтуерни решения с отворен код в системи за управление на кризи“

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО,СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Комуникационни мрежи и системи”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8.  Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Системите за управление на кризи от различен характер са важен елемент за поддържане на дейности в сферата на сигурността и отбраната. Един особен и много съществен клас от софтуерни решения с широко приложение в разглежданата сфера на дийности са Географските информационни системи (ГИС). Технологията на ГИС е развита мощна индустрия с потребители от почти всички сфери на човешката дейност. ГИС предлагат решения по съхранение, обработка, анализ и представяне на гео-пространствени данни. По отношение на управлението при кризисни ситуации, ГИС намира приложение за планиране и симулации на сили и операции във ведомствата, участващи в защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

В сферата на сигурността и отбраната ГИС са основен софтуерен модул, върху който са изградени съществуващите C4I системи. Специалните ГИС приложения  са търговски продукт на утвърдени производители, осигуряващи гаранции и поддръжка.  От друга страна, в публичното пространство са свободно достъпни множество приложения с отворен код, които декларират ГИС функционалност и съвместимост с международно приетите стандарти и спецификации за работа с гео-пространствени данни. Доколко е възможно подобни решения да се ползват за специфичните нужди на сигурността, отбраната и защита на населението?

Актуалността на изследването се определя от това, че в структурите на БА и във ведомствата, имащи отношение към управление в кризисни ситуации са намират на въоръжение и в експлоатация ГИС модули, доставени от различни производители и изпълняващи сходни, или припокриващи се функции.

Дисертабилността на изследването се определя от необходимостта за създаване на класификация на класовете от задачи пред ГИС за сигурността и отбраната и необходимостта от създаване на методика за функционални изпитания  и сравнителен анализ на специализирани софтуерни продукти.

Цел на изследването е да се предложи класификация и методика за избор на софтуерен продукт с ГИС функционалност и с отворен код, с надеждно приложение за целите на сигурността и отбраната.

Очаквани резултати:

  • да се предложи класификация на класовете от задачи, решавани с ГИС технология за нуждите на сигурността и отбраната;
  • да се предложи методика за функционални изпитания и сравнителен анализ на специализирани софтуерни продукти от типа на ГИС;
  • да се направи оцени риска от прилагане на софтуерни продукти с отворен код за нуждите на сигурността и отбраната.

Резултатите от изследването ще могат да се прилагат при изграждане на архитектура на съставни информационни системи с наличие на ГИС компонент, които да се приемат на въоръжение и експлоатация в структурите на БА и ведомствата с отговорност по управление в кризисни ситуации.