Премини към основното съдържание

Откриване на нисколетящи, нискоскоростни въздушни обекти с малка отразяваща повърхност чрез пасивни софтуерно-дефинирани радари

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Радиолокация и радионавигация

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Комуникационни мрежи и системи”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Съвременните технологии в областта на сигналните процесори и комуникациите осигуриха бързо развитие на пасивните радари. Възможностите на софтуерно дефинираното радио (SDR), като хардуерна база, съчетани с използването на сигнали от нововъвежданите телекомуникационни технологии доведе до реализирането на разнообразни технически решения и множество приложения на пасивните радари във военната област.

Както е известно пасивните радари не генерират собствени радиоизлъчвания в областта на наблюдение. Процесът на откриване се извършва с помощта на сигнали от независими предаватели с различно предназначение, отразени от наблюдаваните обекти.  Като източници на радиочестотни сигнали могат да бъдат използвани сигнали от предавателите на конвенционални радари, FM радио, GSM, LTE, Wi-Fi, WiMAX, DAB, DVB-T сигнали.

Във военната област пасивните радари имат неоспорими предимства свързани с тяхната скритост и възможности за откриване на въздушни обекти с малка отразяваща повърхност (SSL targets-Slow, Small and Low). Пасивните радари имат по-висока ефективност при откриването на нисколетящи, нискоскоростни цели и цели с редуцирана отразяваща повърхност (Stealth).

В процеса на разработване на докторантурата ще бъдат изследвани  съвременни приложения на пасивни радари във военната област за охрана и наблюдение на обекти с военно предназначение (пристанища, военни летища, сгради, учебни полигони и др.) и решения свързани с откриването на нисколетящи, нискоскоростни цели с редуцирана отразяваща повърхност.

Очакваните резултати са свързани с разработването на методи и алгоритми за обработка на отразените радарни сигнали, отчитайки избора на приемната позиция и синтезирането на архитектури за ефективен мониторинг на слабонаблюдаеми въздушни обекти.