Премини към основното съдържание

Обединяване на данни и разузнавателна фотография

1.Област на висшето образование: 5. Технически науки

2.Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

3.Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

4.Форма на обучение: Задочна  (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5.Първично звено: научноизследователски отдел „Комуникационни мрежи и системи”

6.Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите С4I”

7.Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

8.Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Обединяването на тактически данни подпомага ефективното планиране на операциите и успешното им провеждане чрез навременно подаване на изчерпателни данни към полевите командири. Традиционно, повечето от  добиваната разузнавателна информация е била анализирана от специалисти от личния състав. В резултат на все по-нарастващият обем  данни, добивани включително и автоматизирано, и непрекъснато намаляващото време за вземане на решение, се налага повишаване на нивото на автоматизация в процеса на анализиране на ситуацията. Ефективното включването на разузнавателна фотография е в помощ на процеса на анализ на ситуацията.

Актуалността на изследването се определя от това, че в последните години в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ постъпват задачи, свървани с повишаване на нивото на автоматизация на системи за управление на оръжия. Като общ свързващ елемент в тези задачи е ефективната оценка на обстановката, обосновано с анализ на достъпни данни от  различни източници. В Института по отбрана има натрупан опит по съхранение и представяне на геореферирани данни с прилагане на съвременна географска информационна система  (ГИС) технология, така, че провеждане на научно изследване по темата е изпълнимо и навременно.

Дисертабилността на изследването се определя от включването на принципно нов елемент в презентационната част на автоматизирана система за анализ и представяне на обединени данни, и това е „интегрирана разузнавателна фотография“.

В приносната част ще се включат още алгоритмизация и верификация на методи за добиване, съхраняване и интегриране в ГИС на фотографски и видео материали.

Цел на изследването е да се извърши преглед на съществуващите методи за автоматизирано добиване и съхраняване на фотографски и видео материали. Да се изследва ефективността на  интегрирането им в системи за поддържане и визуализация от тип ГИС,  да се анализират особеностите при полева работа и да се предложи практическо приложение за конкретни нужди на БА.

Очаквани резултати:

  • се извърши анализ на съществуващите методи за за автоматизирано добиване и съхраняване на фотографски и видео материали;
  • се предложи ефективен модел за нтегрирането им в системи за поддържане и визуализация от тип ГИС;
  • се анализират особеностите при полева работа и да се предложи практическо приложение в изпълнение на дейности от военната практика.

Резултатите от изследването ще могат да се приложат като основание за преминаване към по-високи технологични решения при следващи етапи на модернизация на Българската армия.