Премини към основното съдържание

Модели за изграждане на съвместна опозната картина на киберобстановката

Тема: Модели за изграждане на съвместна опозната картина на киберобстановката

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: Комуникационна и компютърна техника.

3. Докторска програма: „Информационни технологии и киберсигурност“.

4. Форма на обучение: редовна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Информационни системи и защита на информацията”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

С развитието и усъвършенстването на комуникационните и информационните технологии се повишава скоростта на разпространениена всякакъв тип информация в кибер пространството, включително и злонамерена такава.Това води до необходимостта от изследване и подобряване на средствата и методите за идентифициране на източниците и намаляване на въздействието на този тип кибер заплахи за обществото като цяло.

Основната цел на дисертационния труд е да се изследват моделите и подхпдите за обмен на информация, данни и мета-данни за изграждане съвместна опозната картина на кибер обстановката при даден тип операция или мисия. На базата на проведеното изследване и извършения анализ да се предложи подход за създаване на единна среда за създаване на опозната картина на кибер ситуацията.