Премини към основното съдържание

Методи за детайлизиране на обща оперативна картина

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

4. Форма на обучение: Задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел ,,Комуникационни мрежи и системи“

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Общата оперативна картина, ООП (Common Operational Pictureр COP) е съществен елемент от съвременните компютеризирани системи за управление на бойните действия. ООП е основен екран в повечено системи от тип C4I (Command Control Communication Computing & Inteligence) и също така играе роля на базов информационен материал във
цялата верига на изпълнение на управленския НОРД (Наблюдение Оценка Решение Действие) цикъл, участва в подсистемите за управление на боя, управление на оръжие, и подпомагането на вземане на решение от командирите на различни йерархични нива. ООП се изгражда върху получена прецизна и актуална разузнавателна информация, което се отнася до противниковите сили, и данни от автоматизираните войскови системи по отношение на собствените и приятелски сили.

Актуалността на изследването се определя от това, че в последните години в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ активно се провеждат изследвания по повишаване на ефективността на системи за командване и управление, системи за управление на боя и системи за автоматизирано управление на огъня на артилерийски системи.
Натрупаният опит от провеждането на лабораторни софтуерни експерименти, запознаването в детайли с налични продукти за командване и управление и управление на оръжия, както и от разработването на собствени такива показват, че провеждане на задълбочено научно изследване по темата е изпълнимо и навременно.

Дисертабилността на изследването се определя от необходимостта от прилагане на научни методи за изследване на информационните потоци от различни източници и последващата им автоматизирана обработка в процеса на изграждане и представяне на ООП. В приносната част би могло да бъдат включени още алгоритмизация и верификация на предложените
нови методи за добиване, съхраняване и анализ на информация от различни източници, както и експериментално потвърждаване на повишена ефективност на армейските автоматизирани системи.

Цел на изследването е да се извърши преглед и оценка на мястото на ООП в съществуващите армейски автоматизирани системи и да се предложат ефективни методи за нейното детайлизиране с използване на допълнителни информационни източници.

Очаквани резултати:

- Да се извърши анализ на съществуващите методи за изграждане и представяне на ООП;

- Да се предложат ефективни методи за интегрирането им в съществуващите C4I системи;

- Да се предложи и експериментира практическото приложение на детайлизирана ООП в изпълнение на дейности от военната практика.

Резултатите от изследването ще могат да се приложат като основание за преминаване към по-високи технологични решения при следващи етапи на модернизация на Българската армия.