Премини към основното съдържание

Изследване възможностите за анализиране на сензорни данни и извличане на знания при оценка на кризисна обстановка

Тема: Изследване възможностите за анализиране на сензорни данни и извличане на знания при оценка на кризисна обстановка

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Информационни технологии и киберсигурност

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Информационни системи и защита на информацията”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Голямото количество данни, които се добиват и съхраняват почти ежедневно в масиви на различни организации и в интернет съдържат корелации и зависимости, често убягващи от традиционните средства за обработката им. Извличането на скритото знание в тях е предпоставка за подпомагане вземането на по-точни решения и ефективно управление на ресурсите на организацията.

Темата е дисертабилна с възможността да се изследват съвременни модели, методи и алгоритми за извличане и обобщаване (синтезиране) на знания от структурирани и неструктурирани масиви от информация.

Основната цел на темата е да се анализират съществуващите методи и алгоритми за обработка на информация и се предложат ефективни подходи за извличане на знания от структурирани и неструктурирани данни за местността и обектите в дадена зона на кризисна обстановка.

Резултатите от разработването на темата ще дадат възможност да се разшири обхвата от изследвания в областта на обработката на данни и знания, да се изследват съществуващите и предложат нови методи, методологии или алгоритми и да се подпомогне процеса на вземането на решения на управленско ниво за нуждите на сигурността и отбраната.