Премини към основното съдържание

Изследване шумоустойчивостта на радиоприемници в импровизирани взривни устройства при преднамерени смущения

Тема: „Изследване шумоустойчивостта на радиоприемници в импровизирани взривни устройства при преднамерени смущения“,

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Радиопредавателна и радиоприемна техника

4. Форма на обучение: Задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел ,,Комуникационни мрежи и системи“

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Опитът от съвременните войни и действията на българските военни формирования, изпълняващи мироопазващи мисии зад граница, показва нарастналата опасност от използването на радиоуправляеми импровизирани взривни устройства (ИВУ) като ефективно средство за поразяване на жива сила и нанасяне на материални загуби. От съществена необходимост е изследване възможностите за предотвратяване на задействането на ИВУ с използването на съвременните постижения на технологиите.

Необходимост от разработката: Радиоелектронното противодействие е един от основните елементи, използвани при неутрализиране на радиоуправляемите ИВУ. Непрекъснатото развитие на електронната техника и технологии, разширяващият се спектър на индустриално предлаганите устройства с дистанционно управление, както и разширяването на честотните диапазони, в които работят тези устройства, увеличава спектъра на използваните радиоуправляеми ИВУ. Тези реалности поставят сериозни предизвикателства пред устройствата за тяхното неутрализиране и налагат непрекъснато им усъвършенстване и развитие.

Приоритетност на предложения проблем: Висок приоритет, с изследването и разработването на проблема се предвижда възможност за по-устойчива защита от ИВУ с отчитане на използваните радиотехнологии и начините за задействане на ИВУ от разстояние.

Получените резултати ще спомогнат и за по-ефективното противодействие срещу ИВУ.

Конкретно приложение на резултатите: С разработването на темата се предвижда да се изследват приложимостта на съвременни подходи за противодействие на ИВУ, предвид развитието на технологиите и организацията на работа на комуникационните системи във ВС на БА.