Премини към основното съдържание

Изследване на защитните свойства на полевата бойна екипировка за различни климатични зони

Тема: Изследване на защитните свойства на полевата бойна екипировка за различни климатични зони

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

3. Докторска програма: „Методи за контролиране и изпитвания на материали, изделия и апаратура“

4. Форма на обучение: редовна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Бойни системи и екипировка”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на въоръженията, техниката, тиловите имущества и материали”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Актуалността на темата е насочена към изследване на нови материали, възможни състави и подходящи защитни разпетновки, необходими при създаване на полевото бойна екипировка с камуфлажна разпетновка за различни климатични зони.

В изследвано се предвижда на бъде направено задълбочено изследване на  различни състави и видове оцветяване, което в висока степен да може да осигури защита на военнослужещите при мисии в различни климатични зони. Предвижда се изследване на въздействието на околната среда върху физико - механичните показатели на текстилните материали с помощта на разрушителни и безразрушителни методи. Предидено е създаване на модифициран модел за оценка на защитните свойства на екипировката с полеви изпитвания.

Очаква се при финализирането на темата да има обобщена информация за различни състави и защитни разпетновки подходящи за Въоръжените сили на Българската армия, което ще е от полза в хода на придобиване на тъкани предназначени за камуфлажно облекло и тяхното използване във въоръжените сили на БА.