Премини към основното съдържание

Изследване на възможности за прилагане на различни химични състави за допълнителна обработка на тъкани предназначени за полевите бойни облекла

Тема: Изследване на възможности за прилагане на различни химични състави за допълнителна обработка на тъкани предназначени за полевите бойни облекла

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.10. Химични технологии

3. Докторска програма: Химични технологии свързани със сигурността и отбраната

4. Форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Бойни системи и екипировка”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Актуалността на темата е свързана с изследване на апрети с различен химичен състав за облагородяване на тъкани за придобиване на защитни и експлоатационни качества на полевата екипировката на военнослужещия. Огромното развитие на химията и физико-химията на високомолекулните съединения през последните години изискване да се разширят извънредно много съставите и методите на облагородяване на текстилните материали при тяхната окончателна обработка. Използването на тези съединения допринася извънредно много обработените платове да получат нови трайни свойства, по-характерни от които са: хидрофобност, биоустойчивост, понижена горимост, антистатичен, бактерициден и противозамърсяващ ефек и др. Предвидено е задълбочено проучване на различни химични състави и методи за обработка на тъкани с цел повишаване на защитните и експлоатационни качества на полевата бойна униформа. Резултатите от дисертационният труд ще спомогнат за създаване на база данни със съвременните научни разработки свързани с облагородяването на тъкани с военно предназначение и ще доведе до повишаване на изискванията към създаването на полева екипировка с повишени хигиенни, защитни и експлоатационни свойства.