Премини към основното съдържание

Изследване на влиянието на заключителното облагородяване върху коефициентите на триене на тъкани с различен състав и сплитки

Тема: Изследване на влиянието на заключителното облагородяване върху коефициентите на триене на тъкани с различен състав и сплитки

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.10. Химични технологии

3. Докторска програма: Химични технологии свързани със сигурността и отбраната

4. Форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Бойни системи и екипировка”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Актуалноста на темата е свързана с начините на заключителното облагородяване на тъкани предназначени за облеклото на военнослужещите, като ще бъдат изследвани различни състави на тъкани и сплитки. Проучването се прави с цел да се подберат тъкани с различен състав и сплитки, които да бъдат с повишени защитни, експлоатационни и функционални свойства. В процеса на разработване на дисертационият труд ще бъде проведено обширно проучване на състав и сплитка на тъкани, които ще бъдат обработени с различни методите за облагородяване, като впоследствие е предвидено физико – механични изпитвания за доказване на здравините, хигиените и експлоатационите параметри на тъканите за военно облекло. Резултатите от дисертационният труд ще спомогнат за създаване на база данни със съвременните научни разработки в свързани със състав и сплитка на тъкани с военно предназначение и ще доведе до повишаване на изискванията към създаването на полева екипировка с повишени експлоатационни свойства.