Премини към основното съдържание

Изследване и разработване на пиротехнически състави с ниска еко-токсикологичност

Тема: Изследване и разработване на пиротехнически състави с ниска еко-токсикологичност

1. Област на висшето образование: 5 Технически науки

2. Професионално направление: 5.10 Химични технологии

3. Докторска програма: Химични технологии свързани със сигурността и отбраната

4. Форма на обучение: Задочна форма (военнослужещ или цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Бойни системи и екипировка”.

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на въоръжението, техниката и тиловите имущества и материали”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Като цяло пиротехническите състави са най-уязвимите към продължително съхранение сред взривните вещества, независимо от факта, че тези пиротехнически средства се съхраняват в сравнително защитена среда (в полиетиленова опаковка).

Голяма част от наличните във Въоръжените сили пиротехнически изделия са произведени преди повече от 30 години, което е предпоставка за високо ниво на отказите. В следващите години се очаква 60% от партидите пиротехнически изделия да бъдат негодни за експлоатация.

Освен това болшинството от използваните технологии са от средата на 60-те години и са свързани с използването на несъобразени с последните тенденции материали и технологии щадящи околната среда.

Химичната деструкция тук се дължи на окисляването и хидролизата на магнезия. Окислителите в пиротехническите състави (в случая Ba(NO3)2- при зелените и осветителните сигнални състави, и Sr(NO3)2 - при червените) пък са именно соли и са сравнително хигроскопични, което благоприятства абсорбирането на влага от заобикалящата среда. Наличието на KNO3, като допълнителна съставка, добавяна за да се компенсира по-ниското атмосферно налягане вследствие на по-голямата височина на полета е също силно хигроскопична. В резултат намалява количеството на „свободния“ магнезий, като това е причина за нарушени енергетични характеристики на пиротехническата смес – по-ниска температура на запалване и неравномерно горене.

Всичко това предопределя и целта на темата – разработване на такива състави, щадящи околната среда, които могат да заменят съществуващите пиротехнически състави.