Премини към основното съдържание

Използване на изкуствен интелект при оценка защитата на населението при бедствия и аварии

Тема: Използване на изкуствен интелект при оценка защитата на населението при бедствия и аварии

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Информационни технологии и кибер сигурност

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Информационни системи и защита на информацията”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Развитието на изкуствения интелект през последните години води до все по-цялостното му приложение в различни сфери на човешката дейност. Той все по-често се използва за подпомагане на процеса на вземане на решения, анализ на големи обеми от данни, превод на текст, разпознаване на образи и др.

С нарастване влиянието на климатичните промени в световен мащаб все по-усилено се търсят адекватни решения за защита на населението при бедствия и аварии. Актуалността на темата е продиктувана и от факта, че Българската армия има за задача да подпомага този процес в мирно време. 

С разработването на темата се цели да се използват предимствата на базирани на машинно самообучение системи за анализ на редица параметри на средата (околна, производствена и др.), на човешкия фактор и тяхното взаимодействие, като в резултат да се предлагат адекватни на ситуацията алтернативни решения.

Резултатите от разработката на дисертационния труд ще подпомогнат процеса на превенция и избягване на сложни ситуации с участие на човешкия фактор, както и за подпомагане процеса на всемане на решения при разрешаване на такива проблеми.