Премини към основното съдържание

РАБОТНА СРЕЩА ПО НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА "СИГУРНОСТ И ОТБРАНА"

На 07.07.2022 г. в Централния военен клуб в София се проведе първата работна среща на Национална научна програма "Сигурност и отбрана", след нейното стартиране на 19 май 2022 г. Тя е финансирана от Министерството на образованието и науката и е приета за изпълнение с Решение на Министерския съвет № 731 от 21 октомври 2021 г. в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030. Програмата се изпълнява от  консорциум от девет образователни и научни организации-партньори – Център за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) – БАН, Университет за национално и световно стопанство, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Академия на МВР, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Национален военен университет „Васил Левски“, Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски“ и водещите организации в консорциума – Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“.

Национална научна програма "Сигурност и отбрана" е насочена към провеждане на фундаментални научни изследвания в областта на сигурността и отбраната, които ще бъдат публично достъпни и ще могат да се ползват от учени, докторанти, студенти и др. за развитие и обогатяване на научните достижения в полза на обществото. Чрез нея ще бъдат консолидирани усилията на научните организации, висшите училища, иновативните бизнес организации и индустрията в страната за разширяване на участието на българската научна общност в сферата на сигурността и отбраната.

Работната среща беше открита от полк. доц. доктор на науките Борислав Генов – директор на Института по отбрана и председател на Изпълнителния съвет на ННП „Сигурност и отбрана“. Приветствие към участниците отправи генерал-майор Тодор Дочев – началник на Военната академия, който изрази задоволство от факта, че въпросите по сигурността и отбраната намират все по-голямо значение за обществото и самото стартиране на тази научна програма потвърждава това.

Полк. доц. доктор Николай Стоянов – зам.-директор на Института по отбрана и координатор по изпълнението на програмата, запозна участниците с някой общи аспекти на организацията и изпълнението на отделните задачи и пакети в програмата.

След представяне на всички участници в срещата, започна обсъждане на планираните дейности по изпълнение на отделните пакети и задачи на програмата, въпроси свързани с времевия график, със сроковете за отчетност и др.

На работната среща присъстваха още: чл.-кор. проф. дтн Стефан Хаджитодоров – заместник-председател на БАН и ръководител на ЦИНСО-БАН, проф. Димитър Димитров – ректор на Университета за национално и световно стопанство, заместник-ректори, декани, учени и специалисти от организациите-партньори на консорциума.

Националната научна програма „Сигурност и отбрана” е със срок на изпълнение три години, като реализацията на поставените цели и на около 50 научни задачи, ще завърши през май 2025 г.