Срокове

Важни дати:
Регистрация и изпращане на готовия доклад

19.04.2024
10.05.2024

Уведомление за приетите доклади 17.05.2024
23.05.2024
Представяне на окончателната версия 24.05.2024
29.05.2024

Word Примерен формуляр (шаблон) за оформлението на докладите може да бъде изтеглен от тук.

Доклади, които не отговарят на изискванията, не са получени в определения краен срок и не са изнесени или представени онлайн, няма да бъдат разглеждани и публикувани!