Skip to main content

Методи за мониторинг и анализ на сигнали за телеметрия и управление на безпилотни летателни апарати чрез софтуерно-дефинирана радиотехническа платформа

Тема: Методи за мониторинг и анализ на сигнали за телеметрия и управление на безпилотни летателни апарати чрез софтуерно-дефинирана радиотехническа платформа

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Радиолокация и радионавигация

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Комуникационни мрежи и системи”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Актуалността на предлаганата тема се определя от масовото използване на безпилотни летателни системи (БЛА) с различно предназначение и произлизащите от това заплахи в гражданската и военната област. Последните военни конфликти показват засилената употреба и ролята на БЛА в планирането и реализацията на тактическите сценарии и военни операции.  Използването на високо-технологични реализации на радиотехнически платформи, базирани на софтуерно-дефинираното радио, позволява да бъде повишена ефективността на системата за противодействие на БЛА, чрез откриване, наблюдение и надежно разпознаване на сигналите за тяхното управление.

Целта на докторантурата е да се изследват възможностите  за откриване и разпознаване на БЛА,  чрез анализ на сигнали за телеметрия и управление. В процеса на разработване на докторантурата ще бъдат изследвани софтуерно-дефинирани радиотехнически платформи от различен тип и възможностите им за откриване и разпознаване на различни типове БЛА.

Очакваните резултати ще бъдат свързани с разработването на методи и алгоритми за анализ на сигнали за телеметрия и управление. Ще бъдат изследвани конкретни приложения за откриване и разпознаване на БЛА с различни характеристики с цел повишаване ефективността на системата за противодействие.