Skip to main content

Доставка на "Спектрофотометър за измерване на UV/VIS"

Номер ИО: 3-704-07.03.2018

Номер АОП: 03293-2018-0001

Състояние на процедурата:

 Изпълнение на договор.

Краен срок за подаване на оферти за участие: до 17:00 ч. на 11.04.2018 г. (сряда).

Офертите се подават в запечатан пакет по куриер или на ръка в деловодството на Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" на адрес: гр. София, бул. "Проф. Цв. Лазаров" № 2 – местност "Полигона". Телефони за справка: 02/92-21 806 и 02/92-21 805 (от приемната – телефони 21806 и 21805), факс 02/92-21 808.

Лице за контакт: инж. Андон Каравелов, тел.: 02/ 92 21 809 и GSM: 0889315228

e-mail: proceduri_zopatdi.mod.bg (proceduri_zop[at]di[dot]mod[dot]bg)

fax: 02/92-21 808

Started
12.03.2018
Ended
11.04.2018