Skip to main content

Обществена поръчка за доставка на "CAD/CAM система за моделиране, конструиране, градиране, маркиране и настилане на облекла"

Номер ИО: 3-1753-12.06.2018

Номер АОП: 20180612-03293-0025

Състояние на процедурата:

 Събиране на оферти.

Краен срок за подаване на оферти за участие: до 17:00 ч. на 06.08.2018 г. (понеделник). 

Офертите се подават в запечатан пакет по куриер или на ръка в деловодството на Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" на адрес: гр. София, бул. "Проф. Цв. Лазаров" № 2 – местност "Полигона". Телефони за справка: 02/92-21 806 и 02/92-21 805 (от приемната – телефони 21806 и 21805), факс 02/92-21 808.

Лице за контакт:

 инж. Андон Каравелов, тел.: 02/ 92 21 809 и GSM: 0889315228

e-mail: proceduri_zopatdi.mod.bg (proceduri_zop[at]di[dot]mod[dot]bg)

fax: 02/92-21 808

Started
13.06.2018
Ended
06.08.2018