Премини към основното съдържание

Възможности за усъвършенстване на Националната система за управление при кризи

1. Област на висшето образование: 9. Сигурност и отбрана

2. Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

3. Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на сигурността и отбраната)

4. Форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров"

6. Първично звено: отдел „Въоръжение и боеприпаси”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на въоръженията, техниката, тиловите имущества и материали”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Нашата страна е една от малкото страни-членки на НАТО и ЕС, в която както научните изследвания, така и законодателството в посочената област са крайно недостатъчни или непрекъснато неглижирани. По тази причина съществува както значителна празнота, така и сериозно разминаване между съюзните публикации и регламенти с националните закони, правилници, наредби и други нормативни документи. Особено важно е тя да има способности да реагира адекватно на кризи от различен характер, на бедствия и всякакви извънредни ситуации, както и да се справя с новите рискове и предизвикателства, свързани с тероризма, миграцията, енергийните и екологичните проблеми, при хибридни въздействия и други.

Крайно наложително е посоченият проблем да бъде изследван в дълбочина, да бъдат предложени съвременни възгледи относно принципите, подходите, структурата и насоките за изграждане на съвременна, единна Национална система за управление при кризи, която да бъде гъвкава, ефективна и най-вече съвместима с тази на нашите съседи, партньори и съюзници.